آخرین فرصت جهت انتخاب واحد در ترم تابستان

دانشجویان گرامی
آخرین فرصت جهت انتخاب واحد در ترم تابستان فقط تا تاریخ ۲۰ تیر ماه می باشد و این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
دانشجویان بایستی تا تاریخ مقرر به کارشناس آموزش مراجعه و با پرداخت هزینه ستاد و مرکز واحدهای خود را ثبت نهایی نمایند.
دانشجویان توجه نمایند که تنها مجاز به انتخاب واحدهای عمومی ، مهارت مشترک ، کارورزی و پروژه می باشند و دروس تخصصی در صورتی که در ترمهای گذشته افتاده باشند و پیش نیاز ترم آینده باشد قابل اخذ میباشد.
سقف مجاز انتخاب واحد ۶ واحد و برای دانشجویان ترم آخری که تنها فقط ۸ واحد برای فارغ التحصیلی دارند ، ۸ واحد میباشد.