تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

تقویم آموزشی و برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۸-۹۷

* تـذکـرات مهـم *
۱- انتخاب واحد فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

۲- انتخاب واحد و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی می باشد، لذا پرداخت شهریه خود را در زمان اعلام شده انجام دهید. در صورت حذف دروس اخذ شده دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

* تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۸-۹۷ *