مقررات استفاده از کتابخانه:

 1. به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير ميباشند:

۱-۱- رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه؛

۱-۲- خودداري از خوردن، آشاميدن و استعمال دخانيات؛

۱-۳- مطالعه به صورت انفرادي؛

۱-۴- لوازم كتابخانه را به هيچ وجه نميتوان از يك طرف به طرف ديگر كتابخانه انتقال داد؛

۱-۵-  استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيداً ممنوع است؛

۱-۶- رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامي است؛

۱-۷- مطالعه در حين قدم زدن در سالن ممنوع است؛

۱-۸- صندليهاي كتابخانه را به هيچ وجه نبايد رزرو كرد؛

 1. جهت عضویت در کتابخانه، دانشجویان می بایست یک قطعه عکس ۴×۳ به مسئول کتابخانه تحویل داده و فرم مربوط به ثبت نام را تکمیل نمایند؛
 2. جهت به امانت گرفتن کتاب ها ارائه کارت عضویت کتابخانه الزامی می باشد. بدیهی است که کتابها تنها به صاحب کارت امانت داده می شود؛
 3. کتابهای مرجع و نشریات به هیچ عنوان قابل امانت نبوده و از کتابخانه خارج نمی شوند؛
 4. در هنگام استفاده از نشریاتی که در جاروزنامه ای قرار دارند، به هیچ عنوان نشریه را از چوب نگهدارنده آن جدا نفرمایید؛
 5. هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت مواد كتابخانه اقدام به خارج نمودن آنها از كتابخانه کرده و يا آنها را از کتابخانه خارج نموده باشد به عنوان متخلف به كميته انضباطي دانشگاه معرفي خواهد شد تا اقدامات لازم به عمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم خواهد شد؛
 6. دانشجویانی که عضو کتابخانه نیستند، تنها در محیط کتابخانه می توانند از کتابها استفاده نمایند؛
 7. جهت مطالعه کتابهای مرجع و سایر کتابها در محل کتابخانه، ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است؛
 8. هر دانشجوی عضو کتابخانه می تواند در هر نوبت ۲ جلد کتاب را به مدت یک هفته به امانت ببرد؛
 9. امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با دقت بررسي نموده و در صورت مشاهده عيب و نقص بلافاصله مراتب را به مسئول ميز امانت اطلاع دهد. در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده از طرف كتابخانه ميباشد؛
 10. مراجعه كننده موظف است هنگام بازگردانيدن مواد كتابخانه اي از مسئول ميز امانت بخواهد كارتها را حضوراً باطل كند. در غير اينصورت كارتِ باطل نشده در حكم وجود مواد امانتي نزد امانت گيرنده تلقي ميشود؛
 11. در قبال مواد امانت گرفته شده فقط شخص امانت گيرنده در مقابل كتابخانه مسئول ميباشد و در صورت بروز اشكال هيچگونه عذري پذيرفته نميشود؛
 12. به همراه آوردن کتاب، جهت تمدید آن الزامی است؛
 13. تمدید هر کتاب بیش از ۳ مرتبه صورت نمی گیرد و در صورتی که دانشجو تمایل به استفاده مجدد از کتاب داشته باشد، می بایست کتاب را تحویل داده و پس از ۳ روز جهت امانت مجدد کتاب اقدام نماید. بدیهی است چنانچه در این مدّت دانشجوی دیگری تقاضای امانت کتاب مورد نظر را داشته باشد، می تواند آن را به امانت ببرد؛
 14. در موارد خاص مانند کتابهایی که تعداد نسخه های کافی از آنها در کتابخانه موجود نبوده و یا در ایام امتحانات و مواردی از این قبیل تمدید صورت نمی گیرد؛
 15. تمدید کتابهایی که با تأخیر بازگردانده می شوند به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد؛
 16. تا ۳ روز پس از امانت کتاب تمدید صورت نمی گیرد؛
 17. جریمه تأخیر به ازای هر کتاب در هر روز ۲۰۰ تومان می باشد. بدیهی است تا روشن شدن وضعيت موارد ديركرد از طرف استفاده كنندگان، كتابخانه از دادن هرگونه سرويس به اين دسته از افراد خودداري خواهد نمود؛
 18. هنگام امتحانات و مواردي از اين قبيل كه مسئول ميز امانت تشخيص دهد با هماهنگي مسئول كتابخانه  جريمه ديركرد به ازاء هر ساعت مبلغ ۱۰۰۰ ريال خواهد بود و اين موارد استثنايي يك روز قبل از اجراء اعلام خواهد شد؛
 19. به ازای هر نوبت تأخیر در بازگشت کتابها، کارت عضویت دانشجو یک بار پانچ شده و چنانچه دانشجويي در پنج نوبت مرتكب تأخير شود از گرفتن مواد كتابخانه اي به مدّت يك ترم ( یک پودمان) محروم خواهد شد؛
 20. چنانچه امانت گيرنده مواد امانت گرفته شده از كتابخانه را گم نمايد، موظف به تهيه و تحويل آن در كوتاهترين مدّت ميباشد و تشخيص چگونگي امر به عهده مسئول كتابخانه ميباشد؛
 21. چنانچه مواد امانتي گمشده در بازار (داخل و خارج كشور) ناياب گرديده باشد امانت گيرنده بايستي با صلاحديد مسئول و نياز كتابخانه كتابي را جايگزين  نمايد. در غير اينصورت پرداخت جريمه به شرح ذيل خواهد بود:

الف. كتاب و نشريات ادواري مطابق قيمت روز با ارز آزاد احتساب خواهد شد؛

ب. در مورد تعيين قيمت مواد سمعي و بصري و كتب و نشرياتي كه قيمت آنها مشخص نميباشد نظر كميته و يا مسئول كتابخانه قابل قبول است؛

ج. در مورد قيمت كتابي كه از يك دوره باشد و به هيچ وجه قابل جايگزيني نباشد بايستي قيمت يك دوره كامـــل آن با نرخ روز و در مورد كتابهاي لاتين با ارز آزاد اخذ گردد؛

 1. تا زمانيكه امانت گيرنده نسبت به جبران خسارت تا حصول به نتيجه پيگيري ننمايد و مسئولين ذيربط را در جريان امر قرار ندهد از امانت گرفتن مواد محروم و از ثبت نام آنها در ترم (پودمان) بعد جلوگيري خواهد شد؛
 2. هزینه کرایه سی دی شامل: ۲۴ ساعت امانت هر فیلم ۱۰۰ تومان و ۴۸ ساعت امانت سی دی های آموزشی و دینی ۵۰ تومان می باشد.

 

مدارک لازم جهت عضویت در کتابخانه:


۱-تکمیل فرم عضویت موجود در کتابخانه


۲-یک قطعه عکس ۳×۴ پشت نویسی شده شامل:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، رشته تحصیلی، سال ورود


۳-مبلغ ۱۰۰۰ تومان بابت پرس کارت