رشته های کارشناسی مرکز علمی کاربردی گچساران۲

ترم بندی نوع درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز و همنیاز
نظری عملی
ترم اول کار در محیط۱ کاربینی (بازدید) ۱
پایه ریاضیات کاربردی ۲  
پایه آمار حیاتی ۱ ۱  
پایه شیمی تجزیه ۱ ۱  
اصلی کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت ۱ ۱  
اصلی کارکردهای زیست محیطی صنعتی ۲  
عمومی انقلاب اسلامی ۲  
اصلی روانشناسی صنعتی ۲  
جمع واحدها ۱۵  
ترم دوم اصلی فیزیک کاربردی ۲ ۱ ریاضیات کاربردی
اصلی مهندسی ایمنی ۲ ۱ ریاضیات کاربردی
تخصصی ایمنی مواد شیمیایی ۲ ۱ شیمی تجزیه
تخصصی مدیریت در بحران ۱ ۱
پایه مهارتهای مساله یابی و تصمیم گیری ۲  
تخصصی عوامل انسانی محیط کار ۲  
اصلی کلیات بهداشت محیط ۱ ۱
عمومی ورزش۱ ۱
جمع واحدها ۱۸  
تابستان کار در محیط ۱ کارورزی۱ ۲ پایان نیمسال دوم
عمومی اندیشه ۲ ۲
پایه مدیریت منابع انسانی ۲  
جمع واحدها ۶
ترم سوم اصلی زبان تخصصی ۲
تخصصی عوامل فیزیکی در صنعت ۲ ۱ فیزیک کاربردی
تخصصی تنظیم شرایط محیطی در صنعت ۱ ۱ فیزیک کاربردی
تخصصی ایمنی صنعتی ۱ ۱ مهندسی ایمنی
عمومی تفسیر موضوعی قرآن ۲  
عمومی روانشناسی کار ۲
تخصصی مولفه های بازرسی ریسک ۱ ۱
عمومی تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲
جمع واحدها ۱۷  
ترم چهارم تخصصی آلودگی هوا ۲ ۱ کلیات بهداشت محیط
تخصصی تهویه صنعتی ۱ ۱ فیزیک کاربردی- ایمنی مواد شیمیایی
تخصصی بهداشت آب و فاضلاب ۲ ۱ کلیات بهداشت محیط
تخصصی تاثیرات پرتوها و میدان های مغناطیسی ۲ فیزیک کاربردی
اصلی بیماری های شغلی ۱ ۱
کار در محیط۲ کارورزی۲ ۲ پایان دوره – کارورزی۱
جمع واحدها ۱۴  
      جمع کل واحدها ۷۰
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۰واحد می باشد.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردرمحیط
کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته ۱ ۱ پایه
مدیریت مالی پیشرفته ۲ پایه
سیستم اطلاعاتی حسابداری ۱ ۱ اصلی
ریاضیات وکاربردان درحسابداری۲ ۱ ۱ پایه
حقوق بازرگانی پیشرفته ۱ ۱ اصلی
حسابداری شرکتهای غیردولتی ۲ ۱ جبرانی
ورزش۱ ۱ عمومی
جمع واحدها ۱۵  
ترم دوم برنامه ریزی وتوسعه ۱ ۱ پایه
آماروکاربردآن در حسابداری ۲ اصلی ریاضیات وکاربردان درحسابداری۲
حسابداری منابع انسانی ۱ ۱ تخصصی سیستم اطلاعاتی حسابداری
پژوهش عملیاتی ۱ ۱ ۱ پایه
مبانی مدیریت سرمایه گذاری ۱ ۱ اصلی مدیریت مالی پیشرفته
مهارتهای مساله یابی وتصمیم گیری ۲ مهارت مشترک
اخلاق حرفه ای درتجارت ۲ اصلی حقوق بازرگانی پیشرفته
روانشناسی کار ۲ مهارت مشترک
تجارت الکترونیک ۲ تخصصی کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته
زبان تخصصی ۱ ۲ تخصصی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ پایه
تفسیرموضوعی قران ۲ عمومی
مدیریت منابع انسانی ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۶  
ترم سوم پژوهش عملیاتی ۲ ۱ ۱ اصلی پژوهش عملیاتی ۱
بازارپول وسرمایه ۲ اصلی منابع مدیریت سرمایه گذاری
روش تحقیق درحسابداری ۱ ۱ اصلی آماروکاربردآن در حسابداری
تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم ۱ ۱ اصلی کاربردنرم افزارهای حسابداری پیشرفته
اندیشه اسلامی۲ ۲ عمومی
انقلاب اسلامی ۲ عمومی
حسابداری مالی پیشرفته ۱ ۲ ۱ تخصصی منابع مدیریت سرمایه گذاری
زبان تخصصی۲ ۱ تخصصی زبان تخصصی مالی۱
حسابداری موسسات خدماتی وبازرگانی ۲ ۱ جبرانی
جمع واحدها ۱۹  
ترم چهارم مباحث جاری در حسابداری مالی ۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
کاربرداستانداردهای حسابداری ۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
حسابداری مالی پیشرفته۲ ۲ ۱ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
مدیریت بانکداری وبیمه ۲ تخصصی منابع مدیریت سرمایه گذاری
حسابداری تلفیقی ۲ تخصصی حسابداری مالی پیشرفته ۱
پروژه مالی ۱ تخصصی
کارورزی۲ ۲ کاردرمحیط کارورزی۱
تاریح تحلیلی ۲   عمومی
جمع واحدها ۱۶  
جمع کل واحدها ۷۶  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۶ واحد میباشد که ۶ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ ابتدایی دوره
متون فقه۳ ۲ پایه  
قواعد فقه مدنی ۲ پایه  
حقوق اساسی۲ ۲ پایه  
حقوق مدنی ۵ ۲ ۱ اصلی  
حقو ق بین الملل خصوصی۲ ۲ اصلی
آیین دادرسی مدنی۳ ۱ ۱ اصلی
آیین دادرسی کیفری۲ ۱ اصلی
آیین دادرسی مدنی۱ ۲ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
جمع واحدها ۱۷
ترم دوم حقوق اداری ۲ ۲ اصلی
حقوق مدنی۶ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی ۵
حقوق جزای اختصاصی۱(اشخاص) ۲ ۱ تخصصی  
حقوق تجارت ۳ ۱ ۱ تخصصی
حقوق بین الملل عمومی۲ ۲ اصلی
مدیریت کسب و کار و بهره وری ۲ پایه  
تفسیر موضوعی قرآن ۲ عمومی  
اجرای احکام مدنی ۱ ۱ تخصصی  
اصول فقه۲ ۲ اصلی  
جمع واحدها ۲۰  
تابستان کارورزی۱ ۲ پایه  
تحلیل هزینه و منفعت ۲ پایه  
اندیشه ۲ ۲ عمومی  
جمع واحدها ۶  
ترم سوم حقوق مدنی۷ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی۶
حقوق جزای اختصاصی۲ ۱ ۱ تخصصی جزای اختصاصی۱
حقوق تجارت۴ ۱ ۱ تخصصی حقوق تجارت۳
ادله اثبات ۱ ۱ تخصصی آیین دادرسی مدنی۳
اصول و فنون مذاکره ۲ پایه  
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ عمومی  
متون حقوقی ۲ اصلی  
مالکیت معنوی ۲ تخصصی  
نحوه تنظیم قرار دادها ۱ ۱ تخصصی
ورزش۱ ۱ عمومی  
جمع واحدها ۲۰
ترم چهارم حقوق مدنی۸ ۲ ۱ تخصصی مدنی۷
حقوق جزای اختصاصی۳(امنیت) ۱ ۱ تخصصی حقوق جزای اختصاصی۲
حقوق بیمه ۱ تخصصی
حقوق بانکی ۱ تخصصی
انقلاب اسلامی ۲ عمومی  
حقوق جزای عمومی۲ ۱ ۱ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
حقوق مدنی۳ ۲ ۱ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
کارورزی۲ ۲ پایه پایان دوره – کارورزی۱
جمع واحدها ۱۶
جمع کل واحدها ۷۹
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجوی دارای کاردانی مرتبط باید در طول ترم بگذراند ۷۲ واحد و دارای کاردانی غیرمرتبط۷۹ واحد  می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کار در محیط
متون فقه۳ ۲ پایه  
آئین  دادرسی کیفری۲ ۱ اصلی  
حقوق اساسی۲ ۲ پایه  
حقوق مدنی۵ ۲ ۱ اصلی  
حقوق جزای اختصاصی۱ ۲ ۱ تخصصی
آئین دادرسی مدنی۳ ۱ ۱ اصلی
حقوق تجارت۳ ۱ ۱ تخصصی
حقوق بین الملل عمومی۲ ۲ اصلی
تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ عمومی
جمع واحدها ۲۰
ترم دوم حقوق اداری۲ ۲ اصلی
حقوق مدنی۶ ۲ ۱ تخصصی  
حقوق جزای اختصاصی۲ ۱ ۱ تخصصی  
حقوق تجارت۴ ۱ ۱ تخصصی حقوق تجارت۳
متون حقوقی ۲ اصلی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ عمومی
مدیریت کسب و کارو بهره وری ۲ مهارت مشترک  
اندیشه اسلامی۲ ۲ عمومی  
ورزش ۱ عمومی
آیین دادرسی مدنی۱ ۲ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
جمع واحدها ۲۰  
تابستان کارورزی۱ ۲ کار در محیط  
تحلیل هزینه و منفعت ۲ مهارت مشترک  
انقلاب اسلامی ایران ۲ عمومی  
جمع واحدها ۶  
ترم سوم حقوق مدنی۷ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی۶
حقوق جزای اختصاصی۳ ۱ ۱ تخصصی حقوق جزای اختصاصی۲
اصول فقه۲ ۲ اصلی
قواعد فقه جزائی ۲ پایه
حقوق بین الملل خصوصی۲ ۲ اصلی
اصول و فنون مذاکره ۲ مهارت مشترک
ادله اثبات دعوی کیفری ۱ ۱ تخصصی  
پزشکی قانونی ۱ تخصصی  
حقوق ثبت(جرائم ثبتی) ۱ تخصصی  
اجرای احکام کیفری ۱ ۱ تخصصی  
جمع واحدها ۱۹
ترم چهارم حقوق مدنی۸ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی۷
حقوق کیفری بازرگانی ۱ تخصصی
جرائم اقتصادی ۱ تخصصی
کارورزی۲ ۲ کار در محیط کارورزی۱
حقوق جزای عمومی۲ ۱ ۱ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
حقوق مدنی۳ ۲ ۱ جبرانی دانشجویانی که رشته کاردانی نامرتبط دارند
جمع واحدها ۱۲
جمع کل واحدها
*تعداد کل واحد هایی که دانشجوی دارای کاردانی مرتبط باید در طول ترم بگذراند ۷۰ واحد و دارای کاردانی غیرمرتبط۷۷ واحد  می باشد.
ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردر محیط
سواد هنری ۲ پایه
نظریه های ارتباط جمعی ۱ ۱ پایه
تحولات اجتماعی ایران معاصر ۲ پایه
هنر ورسانه ۱ ۱ اصلی
ارتباطات سیاسی ۱ ۱ اصلی
کارگاه  عکاسی وفیلم برداری ۱ اصلی
اندیشه۲ ۲ عمومی
ورزش۱ ۱ عمومی
جمع واحدها ۱۵  
ترم دوم فناوری نوین ارتباطی ۲ اصلی
زبان تخصصی ۲ اصلی
سواد رسانه ای ۱ ۱ اصلی
شیوه های اقناع وتبلیغ ۱ ۱ تخصصی سواد هنری
مدیریت راهبردی در سازمان ۱ ۱ تخصصی
برگزاری جشنواره هاوسمینارها ۱ ۱ تخصصی
برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی ۱ ۱ تخصصی
مبانی ارتباط جمعی ۱ ۱ جبرانی
انقلاب اسلامی ۲ عمومی
مدیریت مراکز وسازمانهای فرهنگی ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ پایه
تفسیرموضوعی قران ۲ عمومی
اصول وفنون مذاکره ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۶  
ترم سوم افکارعمومی ۱ ۱ جبرانی
شبکه های اجتماعی ۱ ۱ تخصصی فناوری نوین ارتباطی
قوانین ومقررات در روابط عمومی ۲ تخصصی
ارتباطات بین الملل ۱ ۱ تخصصی نظریه های ارتباط جمعی
روزنامه نگاری نوین ۱ ۱ تخصصی
پوشش خبری ۱ ۱ تخصصی نظریه های ارتباط جمعی
اقتصاد رسانه ۲ تخصصی
مدیریت کسب وکار وبهره وری ۲ مهارتهای مشترک
شیوه های جستجودرسایتهای خبری ۱ ۱ تخصصی فناوری نوین ارتباطی
جمع واحدها ۱۶  
ترم چهارم اصول خبرنویسی ۱ ۱ جبرانی
سیاست خبری ۱ ۱ تخصصی
مقاله وگزارش نویسی ۱ ۱ تخصصی
اصول وفنون مصاحبه ۱ ۱ تخصصی
تاریخ تحلیلی ۲ عمومی
کارورزی۲ ۲ کاردرمحیط کارورزی۱
جمع واحدها ۱۲  
جمع کل واحدها ۷۱  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند۷۱ واحد میباشد که ۶ واحد آن دروس پیش نیاز (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد

*دانشجویان مرتبط۶۵واحدوغیرمرتبط۷۱واحدبایدبگذراند.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردر محیط
سواد هنری ۲ پایه
نظریه های ارتباط جمعی ۱ ۱ پایه
تحولات اجتماعی ایران معاصر ۲ پایه
هنر ورسانه ۱ ۱ اصلی
ارتباطات سیاسی ۱ ۱ اصلی
کارگاه  عکاسی وفیلم برداری ۱ اصلی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲   عمومی  
قوانین و مقررات در روابط عمومی ۲ تخصصی  
اندیشه اسلامی۲ ۲ عمومی  
ورزش۱ ۱ عمومی
جمع واحدها ۱۹  
ترم دوم فناوری نوین ارتباطی ۲ اصلی
زبان تخصصی ۲ اصلی
سواد رسانه ای ۱ ۱ اصلی
شیوه های اقناع وتبلیغ ۱ ۱ تخصصی سواد هنری
مدیریت راهبردی در سازمان ۱ ۱ تخصصی
برگزاری جشنواره هاوسمینارها ۱ ۱ تخصصی
برنامه ریزی و بودجه در روابط عمومی ۱ ۱ تخصصی
شبکه های اجتماعی ۱ ۱ تخصصی
انقلاب اسلامی ۲ عمومی
مدیریت مراکز وسازمانهای فرهنگی ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ کاردر محیط
تفسیرموضوعی قران ۲ عمومی
اصول وفنون مذاکره ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۶  
ترم سوم افکارعمومی ۱ ۱ جبرانی
دیپلماسی فرهنگی ۲   تخصصی  
پژوهش های اینترنتی ۱ ۱ تخصصی  
نظام پیشنهادها ۱ ۱ تخصصی  
تفسیرآماری ۲   تخصصی  
مدیریت کسب وکار وبهره وری ۲ مهارتهای مشترک  
اصول خبرنویسی ۱ ۱ جبرانی  
مبانی ارتباط جمعی ۲   جبرانی  
رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان ۱ ۱ تخصصی  
جمع واحدها ۱۸  
ترم چهارم اقدام پژوهی ۱ ۱ تخصصی
تحلیل محتوای پیام های ارتباطی ۱ ۱ تخصصی  
روش های تاثیر بر افکار عمومی ۱ ۱ تخصصی  
کارورزی۲ ۲ کاردرمحیط کارورزی۱
جمع واحدها ۸  
جمع کل واحدها ۷۱  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند۷۱ واحد میباشد که ۶ واحد آن دروس پیش نیاز (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد

*دانشجویان مرتبط۶۵واحدوغیرمرتبط۷۱واحدبایدبگذراند.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردر محیط
سوادهنری ۲ پایه
نظریه های فرهنگی ۲ پایه
جامعه شناسی هنری ۲ پایه
اندیشه اسلامی۲ ۲ عمومی
اقتصادوفرهنگ ۲ اصلی
اقدام پژوهی ۱ ۱ پایه
فناوری فرهنگ ۱ ۱ اصلی
جمع واحدها ۱۵  
ترم دوم رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان ۱ ۱ اصلی نظریه های فرهنگی
شبکه های اجتماعی ۱ ۱ اصلی نظریه های فرهنگی
زبان تخصصی ۲ اصلی
دولت وبرنامه های فرهنگی ۱ ۱ اصلی نظریه های فرهنگی
صنایع فرهنگی ۲ اصلی نظریه های فرهنگی
سازمانهاومراکز فرهنگی ۱ ۱ جبرانی
مدیریت مراکز وسازمانهای فرهنگی ۲ مهارتهای مشترک
انقلاب اسلامی ۲ عمومی
مدیریت بازاریابی فرهنگی ۲ تخصصی
قوانین ومقررات درحوزه فرهنگ ۲ تخصصی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ پایه
تفسیرموضوعی قران ۲ عمومی
اصول وفنون مذاکره ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۶  
ترم سوم سوادرسانه ای ۱ ۱ تخصصی  
کارگاه گزارش نویسی ۱ ۱ تخصصی
آسیب شناسی فرهنگی واجتماعی ۱ ۱ تخصصی
حقوق شهروندی ۱ ۱ تخصصی
تغیرات اجتماعی وفرهنگی ۱ ۱ تخصصی
مدیریت کسب وکار وبهره وری ۲ مهارتهای مشترک
جامعه شناسی فرهنگی ایران ۱ ۱ جبرانی
برنامه ریزی اوقات فراغت ۱ ۱ تخصصی
برنامه ریزی آموزشی ۱ ۱ تخصصی
جمع واحدها ۱۸  
ترم چهارم برنامه ریزی فرهنگی ۱ ۱ تخصصی
خانواده وفرهنگ ۲ تخصصی
نمادونشانه شناسی فرهنگی ۱ ۱ تخصصی
تاریخ تحلیلی ۲ عمومی
کارورزی۲ ۲ پایه کارورزی۱
ورزش۱ ۱ عمومی
سرپرستی مراکزفرهنگی ۲ جبرانی
جمع واحدها ۱۳  
جمع کل واحدها ۷۲  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۲ واحد میباشد که ۶ واحد آن دروس (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ اموزشی
اندیشه اسلامی ۲ ۲ عمومی
معماری ایران ۲ اصلی
عناصر و جزئیات ساختمان ۲ ۱ ۱ پایه
سیر اندیشه های مداخله در بافت فرسوده ۲ پایه
مبانی و روش های برنامه ریزی شهری ۱ ۲ تخصصی
ورزش۱ ۱ عمومی
مبانی نظری مرمت ابنیه و بافت های تاریخی ۲ اصلی
جمع واحدها ۱۵  
ترم دوم طراحی مرمت شهری ۱ ۲ جبرانی
تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ۱ ۱ اصلی عناصر و جزئیات ساختمانی ۲
شناخت و آسیب شناسی بافت فرسوده ۲ تخصصی سیر اندیشه های مداخله در  بافت فرسوده
مبانی توسعه پایدار و اکولوژی در شهر ۱ ۱ تخصصی مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
آمار در شهرسازی ۲ پایه عناصر و جزئیات ساختمانی ۲
 کاربرد کامپیوتر در معماری ۱ ۱ اختیاری
طراحی معماری ۲(طراحی خانه مسکونی پایدار) ۱ ۲ اصلی
انقلاب اسلامی ۲ عمومی
مدیریت مصرف انرژی در معماری و شهرسازی ۱ ۱ تخصصی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان اصول وفنون مذاکره ۲ مهارتهای مشترک  
تفسیر قران ۲ عمومی  
کارورزی ۱ ۲ پایه  
جمع واحدها ۶  
ترم سوم مبانی و روش های طراحی شهری ۱ ۲ تخصصی مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
تحلیل هزینه و منفعت ۲ مشترک
مقاوم سازی بناهای ارزشمند ۲ اختیاری
مدیریت تشکیلات کارگاهی ۲ جبرانی
طراحی بنای فرهنگی در بافت فرسوده ۱ ۲ اصلی سیر اندیشه های مداخله در بافت فرسوده
طرح مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی ۱ ۲ اصلی
انسان جامعه و محیط پایدار ۲ تخصصی
حقوق و قوانین شهری ۲ تخصصی
کارگاه ساخت و تجزیه ۱ تخصصی عناصر و جزئیات ساختمانی ۲
جمع واحدها ۲۰  
ترم چهارم زبان تخصصی ۲ جبرانی
کارورزی ۲ ۲ پایه کارورزی ۱
طراحی نوین در ساختارهای تاریخی ۱ ۱ اختیاری مبانی و روش
طراحی بنای پایدار با عملکرد پیچیده در بافت فرسوده ۱ ۲ تخصصی مبانی و روش های برنامه ریزی شهری
مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری ۲ مشترک
تاریخ تحلیلی ۲ عمومی
طراحی واحد همسایگی در بافت فرسوده ۱ ۲ تخصصی عناصر و جزئیات ساختمانی ۲
جمع واحدها ۱۶  
جمع کل واحدها ۷۷  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۷ واحد میباشد که ۷ واحد آن دروس پیش نیاز (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کار در محیط
معادلات دیفرانسیل ۳ پایه
مقاومت مصالح ۲ اصلی
ترمودینامیک ۲ اصلی
کاربرد الکترونیک در خودرو ۲ تخصصی
آزمایشگاه کاربرد الکترونیک در خودرو ۱ تخصصی
تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی ۲ تخصصی
کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی ۱ تخصصی
کارگاه ماشین ابزار ۱ تخصصی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ عمومی
ورزش۱ ۱ عمومی تربیت بدنی۱ مقطع کاردانی
جمع واحدها ۱۸  
ترم دوم طراحی اجزاء ماشین ۲ اصلی مقاومت مصالح
مکانیک سیالات ۲ اصلی
ریاضیات مهندسی ۲ اصلی معادلات دیفرانسیل
کاربرد هیدرولیک در خودرو ۲ تخصصی
آزمایشگاه  هیدرولیک در خودرو ۱ تخصصی
تحلیل هزینه و منفعت ۲ مهارت مشترک
روشهای تولید ۲ تخصصی کارگاه  ماشین ابزار
کارگاه روشهای تولید ۱ تخصصی
انقلاب اسلامی ایران ۲ عمومی
جمع واحدها ۱۶  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ کار در محیط
اصول و فنون مذاکره ۲ مهارت مشترک
مدیریت کسب و کار و بهره وری ۲ مهارت مشترک
جمع واحدها ۶  
ترم سوم دینامیک و ارتعاشات خودرو ۳ اصلی ریاضیات مهندسی
محاسبات عددی ۲ پایه معادلات دیفرانسیل
آشنائی با موتورهای احتراق داخی ۲ تخصصی ترمودینامیک
کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو ۱ تخصصی
تکنولوژی های پیشرفته در خودرو ۲ تخصصی کاربرد الکترونیک در خودرو
کارگاه تکنولوژی های پیشرفته در خودرو ۱ تخصصی
کارگاه ماشینکاری قطعات خودرو ۱ تخصصی روشهای تولید
تفسیر موضوعی قرآن کریم ۲ عمومی
زبان تخصصی خودرو ۲ تخصصی
جمع واحدها ۱۶  
ترم چهارم تئوری حرکت خودرو ۲ اصلی دینامیک و ارتعاشات خودرو
تئوری تست های نهایی در خودرو ۲ تخصصی تکنولوژی های پیشرفته در خودرو
کارگاه معاینه فنی خودرو ۱ تخصصی
اندیشه اسلامی۲ ۲ مهارت مشترک
کارورزی۲ ۲ کار در محیط کارورزی۱
پروژه ۳ تخصصی
جمع واحدها ۱۲  
جمع کل واحدها ۶۸  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجوی دارای کاردانی مرتبط باید در طول ترم بگذراند۶۸ واحد و غیرمرتبط۷۴واحد  میباشد.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد

 

دروس جبرانی واحد
تکنولوژی مولدهای قدرت ۲
استاتیک و مقاومت مصالح ۲
تکنولوژی شاسی و بدنه خودرو ۲
[lvca_carousel][lvca_carousel_item name=”کاردانی حسابداری مالی”]کاردانی حسابداری مالی[/lvca_carousel_item][/lvca_carousel]