رشته های کاردانی مرکز علمی کاربردی گچساران۲

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردرمحیط
حقوق بازرگانی ۲ پایه
مبانی سازمان ومدیریت ۲ پایه
حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی ۲ ۱ اصلی
اقتصاد خرد ۳ پایه
اندیشه۱ ۲ عمومی
زبان پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
ریاضی پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
جمع واحدها ۱۷  
ترم دوم کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات ۲ مهارتهای مشترک حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی
اقتصاد کلان ۲ پایه اقتصاد خرد
تربیت بدنی ۱ عمومی
حسابداری شرکت های غیرسهامی ۲ ۱ اصلی حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی
ریاضیات وکاربردآن درحسابداری ۱ ۱ اصلی  
اصول حسابرسی ۱ ۱ اصلی حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی
زبان فارسی ۳ عمومی
زبان خارجه ۳ عمومی
مهارتها وقوانین کسب وکار ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان اخلاق اسلامی ۲ عمومی
دانش خانواده وجمعیت ۲ عمومی
کارورزی۱ ۲ پایه کاربینی
جمع واحدها ۶  
ترم سوم حسابداری بهای تمام شده۱ ۲ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
مدیریت مالی ۲ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
روش های آماری ۱ ۱ اصلی ریاضیات وکاربردآن درحسابداری
زبان تخصصی مالی ۲ تخصصی زبان خارجی عمومی
حسابداری شرکت های سهامی ۱ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های غیرسهامی
سیستم سفارشات خریدوانبارداری ۱ ۱ تخصصی حسابداری موسسات خدماتی بازرگانی

مبانی سازمان ومدیریت

کاربرد رایانه در حسابداری ۱ ۱ اصلی کاربردفناوری اطلاعات و ارتباطات
کارآفرینی ۲ مهارتهای مشترک
مدیریت اسنادوگزارش نویسی مالی ۲ تخصصی مبانی سازمان و مدیریت – فارسی
جمع واحدها ۲۰  
ترم چهارم حسابداری مالیاتی ۱ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
حسابداری مالی ۲ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
حسابداری پیمانکاری ۱ ۱ تخصصی حسابداری بهای تمام شده۱
اصوا تنظیم وکنترل ۱ ۱ تخصصی حسابداری شرکت های سهامی
پروزه مالی ۱ تخصصی پس از گذراندن بیش از۵۰واحددرسی
کارورزی۲ ۲ تخصصی کارورزی ۱
خدمات الکترونیک ۲ مهارتهای مشترک
جمع واحدها ۱۴  
جمع کل واحدها ۷۷  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۷ واحد میباشد که ۴ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

 

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کار در محیط
زبان پیش ۲ جبرانی  
عربی پیش ۲ جبرانی  
مقدمه علم حقوق ۲ پایه  
حقوق مدنی ۱ ۱ پایه  
حقوق جزای عمومی ۱ ۲ پایه  
حقوق اساسی ۱ ۲ پایه  
حقوق تجارت ۱ ۱ تخصصی  
اصول فقه ۱ ۲ تخصصی  
اخلاق حرفه ای ۲ پایه  
جمع واحدها ۱۷  
ترم دوم متون فقه ۱ ۲ اصلی  
حقوق جزای عمومی۲ ۱ ۱ اصلی حقوق جزای عمومی۱
حقوق مدنی ۲ ۲ اصلی حقوق مدنی۱
حقوق تجارت ۲ ۱ ۱ تخصصی حقوق تجارت۱
آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ اصلی  
حقوق اداری ۱ ۲ اصلی  
آیین دادرسی کیفری۱ ۱ ۱ تخصصی  
کاربرد فناوری اطلاعات ۲ پایه  
فارسی ۳ عمومی
تربیت بدنی ۱ عمومی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ پایه پایان نیمسال دوم
اندیشه ۱ ۲ عمومی  
دانش خانواده ۲ عمومی  
جمع واحدها ۶  
ترم سوم حقوق جزای عمومی۳ ۱ ۱ تخصصی           حقوق جزای عمومی۲
متون فقه ۲ ۲ اصلی متون فقه۱
حقوق مدنی ۳ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی ۲
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱ ۱ تخصصی آیین دادرسی مدنی۱
حقوق بین الملل عمومی۱ ۲ اصلی
حقوق بین الملل خصوصی۱ ۲ اصلی
خدمات الکترونیک ۲ پایه  
زبان خارجی عمومی ۳ عمومی  
کلیات عقود معین و ارث ۲ تخصصی  
جمع واحدها ۲۰  
ترم چهارم بایسته های حقوق جزا اختصاصی ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی۳
حقوق مدنی۴ ۲ تخصصی حقوق مدنی ۳
حقوق ثبت اسناد۱ ۱ ۱ تخصصی  
حقوق املاک(مقدماتی) ۱ ۱ تخصصی
اجرای مفاد اسنادرسمی ۱ ۱ تخصصی  
کاربرد رایانه دردفاتراسنادرسمی ۱ تخصصی  
تنظیم اسناد رسمی ۱ ۱ تخصصی  
مسولیت مدنی کارکنان دفاتر اسنادرسمی ۱ تخصصی  
کارآفرینی ۲ پایه  
اخلاق اسلامی ۲ عمومی  
جمع واحدها ۱۸  
ترم تابستان کارورزی۲ ۲ پایه پایان دوره – کارورزی۱
جمع واحدها ۲
جمع کل واحدها ۸۳
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۸۳ واحد میباشد که ۴ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کار در محیط
زبان پیش ۲ جبرانی  
عربی پیش ۲ جبرانی  
مقدمه علم حقوق ۲ پایه  
حقوق مدنی ۱ ۱ پایه  
حقوق جزای عمومی ۱ ۲ پایه  
حقوق اساسی ۱ ۲ پایه  
حقوق تجارت ۱ ۱ تخصصی  
اصول فقه ۱ ۲ تخصصی  
اخلاق حرفه ای ۲ پایه  
جمع واحدها ۱۷  
ترم دوم متون فقه ۱ ۲ اصلی  
حقوق جزای عمومی۲ ۱ ۱ اصلی حقوق جزای عمومی۱
حقوق مدنی ۲ ۲ اصلی حقوق مدنی۱
حقوق تجارت ۲ ۱ ۱ تخصصی حقوق تجارت۱
آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ اصلی  
حقوق اداری ۱ ۲ اصلی  
آیین دادرسی کیفری۱ ۱ ۱ تخصصی  
کاربرد فناوری اطلاعات ۲ پایه  
فارسی ۳ عمومی
تربیت بدنی ۱ عمومی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان کارورزی۱ ۲ پایه  
اندیشه ۱ ۲ عمومی  
دانش خانواده ۲ عمومی  
جمع واحدها ۶  
ترم سوم حقوق جزای عمومی۳ ۱ ۱ تخصصی           حقوق جزای عمومی۲
متون فقه ۲ ۲ اصلی متون فقه۱
حقوق مدنی ۳ ۲ ۱ تخصصی حقوق مدنی ۲
آیین دادرسی مدنی ۲ ۱ ۱ تخصصی آیین دادرسی مدنی۱
حقوق بین الملل عمومی۱ ۲ اصلی
حقوق بین الملل خصوصی۱ ۲ اصلی
خدمات الکترونیک ۲ پایه  
زبان خارجی عمومی ۳ عمومی  
کلیات عقود معین و ارث ۲ تخصصی  
جمع واحدها ۲۰  
ترم چهارم بایسته های حقوق جزا اختصاصی ۲ تخصصی حقوق جزای عمومی۳
حقوق مدنی۴ ۲ تخصصی حقوق مدنی ۳
دفاتر اداری و اوراق قضایی ۱ تخصصی  
آیین نگارش قضایی ۱ ۱ تخصصی
کلیات اجرای احکام ۱ ۱ تخصصی  
شرح وظایف کارکنان محاکم ۱ تخصصی  
نگارش قضایی ۱ ۱ تخصصی  
نرم افزار قضایی cms ۱ تخصصی  
مسئولیت کارکنان دولت ۱ تخصصی  
کارآفرینی ۲ پایه  
اخلاق اسلامی ۲ عمومی  
جمع واحدها ۱۸  
ترم تابستان کارورزی۲ ۲ پایه پایان دوره – کارورزی ۱
جمع واحدها ۲  
جمع کل واحدها ۸۳
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۸۳ واحد میباشد که ۴ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردر محیط
ارتباطات انسانی ۲ پایه
روانشناسی اجتماعی ۱ ۱ پایه
جامعه شناسی فرهنگی ۲ پایه
هنروارتباطات ۱ ۱ اصلی
رسانه شناسی ۱ ۱ اصلی
حقوق فرهنگی ورسانه ای ۲ اصلی
زبان فارسی ۳ عمومی
جمع واحدها ۱۶  
ترم دوم خبرنویسی ۱ ۱ تخصصی روانشناسی اجتماعی- رسانه شناسی
شیوه نگارش در روابط عمومی ۱ ۱ تخصصی روانشناسی اجتماعی
مبانی روابط عمومی ۲ تخصصی ارتباطات انسانی
نظرسنجی ۱ ۱ تخصصی ارتباطات انسانی رسانه شناسی
ویراستاری و صفحه آرایی ۱ ۱ اصلی
ارتباط تصویری ۱ ۱ اصلی
مخاطب شناسی ۲ تخصصی روانشناسی اجتماعی-جامعه شناسی فرهنگی
اصول سرپرستی ۲ مهارتهای مشترک  
کارآفرینی ۲ مهارتهای مشترک
چاپ ونشر ۱ ۱ تخصصی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان دانش خانواده ۲ عمومی
اخلاق اسلامی ۲ عمومی
کارورزی ۱ ۲ پایه
جمع واحدها ۶  
ترم سوم زبان خارجه عمومی ۲۳ عمومی
وبلاگ نویسی ۱ ۱ پایه
اندیشه اسلامی۱ ۲ عمومی
ارتباط با رسانه ۱ ۱ تخصصی رسانه شناسی
اصول و فنون تبلیغات ۱ ۱ تخصصی
مراسم و تشریفات ۱ ۱ اصلی روانشناسی اجتماعی-جامعه شناسی فرهنگی
فرهنگ عمومی ۲ مهارتهای مشترک
کاربردفناوری اطلاعات وارتباطات ۲ مهارتهای مشترک
تربیت بدنی ۱ عمومی
جمع واحدها ۱۸  
ترم چهارم اصول سخنوری ۱ ۱ تخصصی ارتباطات انسانی-روانشناسی اجتماعی
کاربرد وسایل سمعی و بصری ۱ ۱ اصلی
جمع آوری و پردازش اطلاعات ۱ ۱ اصلی روانشناسی اجتماعی-رسانه شناسی
متون تخصصی ۳ اصلی
کارورزی ۲ ۲ پایه کارورزی۱
جمع واحدها ۱۱  
جمع کل واحدها ۷۰  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۰ واحد میباشد.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ترم بندی نوع درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز و همنیاز
نظری عملی
ترم اول آموزش در محیط کاربینی ۱
جبرانی ریاضی پیش ۲  
جبرانی فیزیک پیش ۲  
جبرانی شیمی پیش ۳  
پایه فیزیک کاربردی ۲  
پایه آز –  فیزیک ۱  
پایه ریاضیات ۲  
مهارت مشترک اصول سرپرستی ۲  
پایه شیمی ۲  
عمومی زبان خارجه عمومی ۳  
کل ۲۰  
ترم دوم پایه آمار و احتمالات کاربردی ۲ ریاضیات
اصلی روانشناسی کار ۲
اصلی قوانین و آئین نامه های ایمنی کار ۳
کارگاه ایمنی و حفاظت فنی ۱
اصلی مبانی ایمنی کار ۲  
اصلی زبان تخصصی ۲ زبان خارجه عمومی
مهارت مشترک اخلاق حرفه ای ۲
اصلی عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها ۱ ۱ شیمی – فیزیک کاربردی
اصلی روش های تولید صنعتی ۲
مهارت مشترک کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲
کل ۲۰  
تابستان عمومی اخلاق اسلامی ۲
عمومی دانش خانواده ۲
آموزش در محیط کارورزی۱ ۲  
کل ۶
ترم سوم اصلی روش های شناسایی عوامل زیان آور محیط کار ۲ ۱ آمار و احتمالات کاربردی
تخصصی وسایل حفاظت فردی ۲ مبانی ایمنی کار – عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
تخصصی ایمنی ماشین آلات ۲ ۱ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
تخصصی ایمنی تاسیسات الکتریکی ۲ ۱ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
تخصصی روش های ایمنی آتش سوزی ۲ ۱ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
تخصصی مهندسی فاکتورهای انسانی ۲ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
عمومی فارسی ۳
عمومی تربیت بدنی۱ ۱
کل ۲۰  
ترم چهارم تخصصی ایمن سازی محیط کار و مدیریت حوادث ۳
عمومی اندیشه اسلامی۱ ۲
مهارت مشترک گزارش نویسی ۲
تخصصی ایمنی کار در ارتفاع و تجهیزات آن ۲ ۱ عوامل زیان آور محیط کار و اندازه گیری آنها
تخصصی مدیریت ایمنی و بهداشت کار ۲ روش های شناسایی عوامل زیان آور محیط کار – زبان تخصصی
آموزش در محیط کارورزی۲ ۲ پایان دوره – کارورزی۱
جمع واحدها ۱۴  
      جمع کل واحدها ۸۰
*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند ۷۹واحد می باشد.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کاردرمحیط
کارگاه آشنایی مقدماتی معماری ۳ پایه
هندسه مناظر و مرایا ۱ ۱ پایه
شناخت مواد و مصالح ۲ اصلی
ریاضی پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
فیزیک پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
فارسی ۳ عمومی
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲ مشترک
جمع واحدها ۱۷  
ترم دوم کارگاه معماری ۱ ۲ اصلی کارگاه آشنایی مقدماتی معماری
شیوه های برداشت و مستندسازی ۱ ۱ اصلی کارگاه آشنایی مقدماتی معماری
کاربرد نرم افزار در معماری ۱ ۱ اصلی کارگاه آشنایی مقدماتی معماری
نقشه برداری ۱ ۱ تخصصی
جزئیات ساختمان ۱ ۲ اصلی شناخت مواد و مصالح
زبان تخصصی ۲ اصلی
تربیت بدنی ۱ عمومی
ریاضی عمومی ۲ پایه ریاضی پیش
تنظیم شرایط محیطی ۲ اصلی
کارآفرینی ۲ مشترک
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان دانش خانواده ۲ عمومی
کارورزی ۱ ۲ پایه
اخلاق اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدها ۶  
ترم سوم جزئیات ساختمانی ۲ ۲ اصلی جزئیات ساختمان ۱
کارگاه طراحی معماری ۱ ۲ تخصصی کارگاه معماری
آشنایی با ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری ۳ تخصصی کارگاه معماری
متره و بر آورد ۲ تخصصی
ایمنی و بهداشت محیط کار ۲ مشترک
استاتیک و مقاومت مصالح ۳ اصلی ریاضی عمومی
اندیشه اسلامی ۲ عمومی
گزارش نویسی ۲ مشترک
آشنایی با مقررات ملی ساختمان و زیرساختهای شهری ۲ تخصصی کارگاه معماری
جمع واحدها ۲۰  
ترم چهارم کارگاه طراحی معماری ۲ ۳ تخصصی کارگاه طراحی معماری ۱
اصول نظارت بر فعالیت های ساخت و ساز ۲ تخصصی کارگاه معماری
شناسایی آسیب های وارده بر ساختمان های شهری ۲ تخصصی
زبان عمومی ۳ عمومی
کارورزی ۲ ۲ پایه کارورزی۱
کارگاه طراحی فنی ساختمان ۲ تخصصی
جمع واحدها ۱۴  
جمع کل واحدها ۷۷  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند۷۷ واحد میباشد که ۴ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.

ردیف نام درس تعداد واحد نوع درس پیشنیاز
نظری عملی
ترم اول کاربینی ۱ کار در محیط
ریاضی عمومی ۲ پایه
فیزیک عمومی ۲ پایه
شیمی عمومی ۲ پایه
ریاضی پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
فیزیک پیش دانشگاهی ۲ جبرانی
فارسی ۳ عمومی
نقشه کشی و اصول CAD ۲ اصلی
زبان خارجی عمومی ۳ عمومی
کارگاه ماشین ابزار ۱ اصلی
جمع واحدها ۲۰  
ترم دوم مبانی کنترل کیفیت ۲ مهارت مشترک
آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱ پایه
استاتیک ۲ اصلی ریاضی عمومی-فیزیک عمومی
ترمودینامیک ۲ اصلی ریاضی عمومی-فیزیک عمومی
زبان تخصصی ۲ اصلی زبان خارجی عمومی
اصول سرپرستی ۲ مهارت مشترک
مکانیک سیالات ۲ اصلی ریاضی عمومی-فیزیک عمومی
کارگاه جوشکاری ۱ اصلی
مبانی الکترونیک خودرو ۱ تخصصی
کارگاه مبانی الکترونیک خودرو ۱ تخصصی مبانی الکترونیک خودرو
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲ مهارت مشترک
اندیشه اسلامی۱ ۲ عمومی
جمع واحدها ۲۰  
ترم تابستان دانش خانواده ۲ عمومی
کارورزی ۱ ۲ کار در محیط
اخلاق اسلامی ۲ عمومی
جمع واحدها ۶  
ترم سوم تکنولوژی دستگاه های الکتریکی خودرو و تهویه مطبوع ۲ تخصصی مبانی الکترونیک خودرو
مقاومت مصالح ۲ اصلی استاتیک
هیدرولیک و پنوماتیک ۲ اصلی ترمودینامیک-مکانیک سیالات
کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک ۱ اصلی ترمودینامیک-مکانیک سیالات
تکنولوژی دستگاه های تعلیق،فرمان و شاسی ۲ تخصصی استاتیک
کارگاه تکنولوژی دستگاه های تعلیق،فرمان و شاسی ۱ تخصصی تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو
سامانه مدیریت موتور ۲ تخصصی مبانی الکترونیک خودرو
کارگاه سامانه مدیریت موتور ۱ تخصصی مبانی الکترونیک خودرو
مهارت ها و قوانین کسب و کار ۲   مهارت مشترک
تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو ۲ تخصصی مبانی الکترونیک خودرو
کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو ۱ تخصصی تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو
تربیت بدنی ۱ عمومی
جمع واحدها ۱۹  
ترم چهارم اجزای ماشین ۲ اصلی مقاومت مصالح
تکنولوژی انتقال قدرت ۲ تخصصی اجزای ماشین
کارگاه انتقال قدرت ۱ تخصصی اجزای ماشین-فناوری سامانه های انتقال قدرت
تکنولوژی مولد  قدرت ۳ تخصصی ترمودینامیک
کارگاه مولد قدرت ۲ تخصصی اجزای ماشین-فناوری سامانه های مولد قدرت
کارورزی۲ ۲ کار در محیط کارورزی۱
جمع واحدها ۱۲  
جمع کل واحدها  
تذکرات:

*تعداد کل واحد هایی که دانشجو باید در طول ترم بگذراند۷۵ واحد میباشد که ۴ واحد آن دروس پیش دانشگاهی (جبرانی) است.

*رعایت پیش نیاز دروس الزامی است و مسئولیت عدم رعایت به عهده دانشجو می باشد.