اساسنامه مراکز نو آوری خوشه هاي فناوري دانشگاه جامع علمی کاربردي

ماده ۱- تعاریف

مرکز رشد خوشه فناوري: مجموعه اي از واحدهاي فناور همگن و مرتبط با هم در یک حوزه تخصصی که در یک ناحیه جغرافیایی داراي ظرفیتهاي علمی و فناوري در قالب یک ساختار مجتمع شده اند و با ت اکید بر خلاقیت و نوآوري، سرریز فناوري به تولید محصولات مرتبط یا مکمل پرداخته و با تهدیدها و فرصت هاي مشترك مواجه می باشند که آن ها را تبدیل به ساختار هاي بسیار موفق در دنیاي اقتصاد و فناوري می نماید.
خدمات قابل ارائه توسط مرکز رشد خوشه فناوري به واحدهاي فناور عبارت است از:
– خدمات پشتیبانی:
در اختیار قراردادن محل فعالیت (بهصورت اجاره )، ارتباطات تلفنی، خدمات دبیرخانه اي، تکثیر و محل برگزاري جلسات و کنفرانسها
– خدمات اطلاع رسانی:
دسترسی به اینترنت، مراکز اطلاعرسانی، کتابخانه، نرمافزارهاي رسانهاي
– خدمات مشاورهاي و آموزشی:
مشاورههاي حقوقی، مالی، بازرگانی، مدیریتی، خدمات حسابداري، سمینارها و یا برگزاري کارگاههاي آموزشی برحسب نیاز موسسات و واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري و آموزشهاي تخصصی ویژه
– خدمات پشتیبانیهاي فنی:
اقدام در جهت امکان استفاده واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري از خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مجموعه
– خدمات مالی و اعتباري:
امکان استفاده از اعتبارات خدماتی و تحقیقاتی با توجه به مقدرات مرکز رشد خوشه فناوري، کمک در جهت دسترسی واحدهاي فناور به منابع مالی و جذب سرمایهگذاران و بازاریابی، کمک در جذب طرحها و پروژههاي تحقیقاتی (پروژه – یابی) براي آنها و سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناور.
کلیه خدمات فوق براساس دستورالعملها و در قبال تعرفههاي مربوط انجام می پذیرد . تاسیس مرکز رشد خوشه فناوري با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوري صورت میگیرد.
شبکه مراکز رشد خوشههاي فناوري: به مجموعه اي از مراکز رشد خوشه هاي فناوري در قلمروهاي مختلف جغرافیایی اطلاق می شود که براي تبادل امکانات، اطلاعات، فرصت ها و …. به صورت فیزیکی یا الکترونیکی رابطه و تعاملات دو سویه خود با حقوق و تکلیف معینی برقرار می کنند که موجب هم افزایی از طریق همکاري و فعالیت هاي مشترك بین آن ها خواهد شد.
متقاضی: مرکز آموزش علمیکاربردي است که مرکز رشد خوشه فناوري را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاري دولتی و غیر دولتی بعهده میگیرد.

ایده محوري: طرح یا ایده داراي بازار فروش است که اجراي آن مبتنی بر تحقیقات و فناوري بوده و نهایتاً موجب ارائه محصول یا خدمات با ارزش افزوده بالا خواهد شد.
شرکتهاي کوچک و متوسط فناوري ۱: شرکتهایی که از نظر گردش مالی جزء ۲۰ درصد اول شرکتهاي بزرگ کشور نبوده و اکثریت سهام آنها متعلّق به شرکتهاي بزرگ مذکور نباشد.
واحدهاي فناوري خصوصی: این واحدها با هدف تولید محصول یا خدمات با رویکرد فنآفرینی، کارآفرینی و اشتغال زایی بهصورت حقوقی در قالب یک شرکت و یا موسسه فعالیت مینمایند. واحدهاي داراي هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد خوشه فناوري بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردي و توسعه اي، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاري کردن نتایج تحقیقات فعالیت مینمایند. این واحدها منجمله شامل شرکتهاي خصوصی، واحدهاي تحقیق و توسعه صنایع، و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههاي اجرایی هستند.
فناور: فردي که داراي تخصص و مهارت کافی در یک حوزه معین فنّاوري است و نتیجه فعالیت او منجر به تولید کالا یا خدمات نوینی می شود.
دوره رشد مقدماتی : دورهاي حداکثر ۶ ماهه است که در آن، به افراد و یا گروههاي مستعدي که داراي ایدههاي نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنایی با بازار، شناسایی گروهکاري، تثبیت ایدهکاري و ایجاد هویت – هاي حقوقی مستقل داده میشود. در صورت موفقیت دراین دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهاي نوپا میتوانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا ۹ ماه قابل افزایش است.
بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار میگردد. : (pre- incubator) بخش رشد مقدماتی
دوره رشد : دورهاي است حداکثر ۳ ساله که طی آن واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد به معیارهاي رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج میشوند. زمان این دوره با تصویب شوراي فناوري شبکه مراکز رشد خوشه هاي فناوري استان تا یک سال قابل تمدید است. پس از طی این مرحله شرکت هاي رشد یافته وارد مرحله می شوند و می توانند با انعقاد قراردادهاي یک ساله تا مادامی که در راستاي اهداف مرکز (post incubator) پسارشد رشد خوشه فعالیت می نمایند در داخل خوشه باقی بمانند.
تبصره- در مرحله پسا رشد هیچ گونه تسهیلات مالی به شرکت ه ا تعلق نمی گیرد ولی می توانند از سایر امکانات از جمله :
فضاي فیزیکی، امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی، مشاوره هاي تخصصی که با نرخ هاي کارشناسی ارائه می شود بهره مند شوتد.

ماده ۲- اهداف

– کمک به ایجاد دانش فنی
– افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهاي متّکی بر دانش
– تولید و توسعه محصولات و فرآیندهاي فناوري قابل عرضه به بازار
– کمک به رونق اقتصاد محلی، منطقهاي و ملی مبتنی بر فناوري
– کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور

– افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهاي فناور داخلی در سطح بین المللی
– بسترسازي جهت تجاريکردن دستاوردهاي فناورانه بدست آمده در خوشه فناوري و تجاري سازي نتایج تحقیقات
– ایجاد فضاي لازم جهت گسترش و رشد واحدهاي کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه هاي فناوري
– بسترسازي جهت ایجاد فرصتهاي شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه هاي فناوري
– ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوري و خلاقیت نیروهاي محقق جوان و جذب و حفظ سرمایه هاي انسانی خلاق و شایسته و ایجاد اشتغال ارزش افزا

ماده ۳ – وظایف

– تشویق به پژوهش با هدف توسعه محصولات و فرآیندها
– تشویق به پژوهش با هدف دستیابی به فناوري
– کمک به ایجاد شرکتها و بنگاههاي اقتصادي جدید
– کمک به ارتقاي دانش فنی واحدهاي فناوري بهمنظور رقابت در عرصه جهانی
– سازماندهی براي ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهاي فناوري به منظور کمک به رشد آنها
– سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه براي ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاهها، مراکز علمی و فناوري و صنعتی منطقه با تواناییهاي واحدهاي فناور
– کمک در جهتدهی مراکز آموزش علمی کاربردي مرتبط با حوزه فعالیت مرکز رشد خوشه فناوري به سوي تحقیق، تهیه و تدوین سرفصل برنامههاي درسی رشته هاي مورد نیاز در مرکز رشد خوشه فناوري
– ایجاد فضاي مناسب فعالیت علمی و مهندسی براي جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور در شبکههاي فناوري
– ایجاد بستر مناسب براي فعالیت واحدهاي تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی
– ایجاد بستر لازم براي فعالیت مشترك واحدهاي فناوري در قالب شبکههاي فناوري داخلی و بینالمللی
– حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري
– تلاش براي فراهمآوردن حمایتهاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري
– ارائه خدمات و مشاورههاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایدههاي نو به محصولات و تجاري سازي آن ها

– نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد خوشه فناوري
– نظارت بر فعالیتهاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آنها
– تلاش جهت انجام پروژههاي بزرگ و چند مهارتی در حوزه فناوري با هدف درآمدزایی، استقلال مالی مرکز
رشد خوشه فناوري و مشارکت گروهی واحدهاي فناور در انجام پروژهها
تبصره – انجام فعالیتهاي زیر توسط مرکز رشد خوشه فناوري ممنوع است :
– استخدام هیات علمی
– انعقاد و اجراي قراردادهاي پژوهشی به استثناء موارد زیر :

پروژه هاي مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مرکز رشد خوشه فناوري
پروژه هاي که به قصد ارجاع به واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري منعقد میشود.

ماده ۴- نحوه مشارکت دانشگاه یا مراکز رشد خوشههاي فناوري با واحدهاي فناور

دانشگاه جامع علمیکاربردي یا مرکز رشد خوشه فناوري به دو صورت می توانند با واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري مشارکت نمایند:
– مشارکت در سهام واحدهاي فناوري (مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري)
– دریافت حق امتیاز (بهره مالکانه) یا رویالتی ٢
– دریافت بالاسري از محل قراردادهاي منعقد شده توسط واحدهاي فناور با صنایع
تبصره– نحوه تنظیم اجراي این ماده بر اساس آییننامههاي اجرایی مربوط و آییننامه مالکیت فکري دانشگاه جامع
علمیکاربردي میباشد.

ماده ۵- ارکان مرکز رشد خوشه فناوري

– سازمان موسس
– هیأت امناء
– مدیر مرکز رشد
– شوراي مرکز رشد

هیات امناي مراکز رشد براساس قانون تشکیل هیاتهاي امنا ایجاد میگردد.
تبصره – چنانچه سازمان موسس داراي هیات امناء باشد، هیات امناي مرکز رشد همان هیات امناي سازمان موسس خواهد بود.

ماده ۷- وظائف و اختیارات هیات امناء

وظایف و اختیارات هیات امناء مطابق با قانون تشکیل هیاتهاي امناء دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالی و پژوهشی ۱۳۷۶ شوراي عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه هاي بعدي آن خواهد /۱۲/ مصوب جلسههاي ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ و ۲۳ بود.

ماده ۸- وظایف مدیر مرکز رشد

– اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبههاي هیات امناء
– تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شوراي مرکز رشد
– نظارت بر فعالیت واحدهاي فناوري مستقر در مرکز رشد براي حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها با اهداف پیشبینی شده
– ایجاد زمینههاي لازم براي ارتقاء و توسعه واحدهاي فناوري
– برنامهریزي و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات براي مرکز رشد
– عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
– ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شوراي مرکز رشد

ماده ۹- ترکیب شوراي فناوري مرکز رشد

– مدیر مرکز رشد (صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان ) / رئیس شورا
– یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاههاي اجرایی منطقه مرتبط با موضوع کاري مرکز رشد، به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تایید و صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان / عضو شورا
– دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیتهاي مرکز رشد، به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان / عضو شورا
– یک نفر کارشناس مبرز اقتصادي به پیشنهاد مدیر مرکز رشد و با تائید و صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان / عضو شورا

– یک نفر از مدیران شرکتهاي خصوصی فعال در زمینه فناوري به پیشنهاد مدیر مرکز و با تائید و صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان/ عضو شورا
– معاون مرکز رشد به پیشنهاد مدیر مرکز و با تائید و صدور حکم توسط رئیس شوراي فناوري مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه در استان/ دبیر شورا

ماده ۱۰ – وظایف و اختیارات شوراي فناوري مرکز رشد

– تصویب خط مشی، سیاستهاي مالی و علمی مرکز رشد خوشه فناوري
– پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهاي مرکز رشد به هیات مؤسس مرکز
– تائید تراز مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد براساس شاخص هاي مصوب جهت ارائه به هیأت مؤسس
– تائید آیین نامههاي اجرائی مرکز رشد
– تصویب صلاحیت واحدهاي فناوري جهت استقرار در مرکز رشد
– نظارت بر فعالیتهاي واحدهاي فناوري در تحقق ایده محوري آن ها
– بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد
– پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رئیس سازمان موسس
– پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوري
– تلاش براي فراهم آوردن حمایتهاي قانونی جهت تسریع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد خوشه فناوري
– ارائه خدمات و مشاورههاي مورد نیاز واحدها در راستاي تبدیل ایدههاي نو به محصولات قابل تجاري شدن و تجاريسازي آن ها
– نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد خوشه فناوري
– تصویب حمایت مالی از واحدهاي مستقر در مرکز رشد و تائید نحوه باز پرداخت تسهیلات پرداخت شده به واحدهاي فناور بر اساس ضوابط مربوط

ماده ۱۱ – نیروي انسانی مورد نیاز مرکز رشد خوشه فناوري: 

– یک نفر مدیر مرکز رشد خوشه فناوري
– یک نفر معاون فنی و اجرائی مرکز رشد
– یک نفر کارشناس جذب و پذیرش و ارزیابی
– یک نفر کارشناس حمایت و پشتیبانی

ماده ۱۲ – وظایف سازمان موسس

– تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد
– تامین ستاد مدیریتی و نیروي انسانی بخش ستادي
– پیشنهاد انحلال مرکز رشد به معاونت فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

ماده ۱۳ – مقررات مالی

مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها میباشد.

ماده ۱۴ – منابع مالی

منابع مالی مرکز رشد عبارتند از :
– بودجه سالانه مرکز رشد که از محل اعتبارات عمومی کشور تامین میگردد
– کمکهاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقی
– درآمد حاصل از فعالیتهاي مرکز رشد
– عقد قراردادهاي پژوهشی و اجرایی با سازمانهاي دولتی و غیردولتی، با رعایت تبصره ذیل ماده ۳

ماده ۱۵

هرگونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه به پیشنهاد شوراي فناوري، با تائید کمیته تخصصی فناوري و با تصویب شوراي گسترش آموزش عالی صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۶

این اساسنامه در ۱۶ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۱۳ در جلسه شوراي فناوري شبکه مراکز رشد خوشه هاي فناوري دانشگاه به تصویب رسید.