قوانین و مقررات آموزشی

دانشجوی عزیز :

ضمن عرض تبریک به مناسبت ورود شما به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و عرض خیر مقدم برای پیوستن به این مجموعه آموزشی توجه شما را به پاره ای مقررات آموزشی که اطلاع از آنها برای شما ضروری است جلب می نمائیم . لازم به تذکر است که دانشجویان موظفند که از کلیه مقررات آموزشی و دانشجویی مطلع باشد و عدم اطلاع از این مقررات مانع اجرای آنها نمی باشد . لذا توصیه می شود نسبت به مطالعه مجموعه تهیه شده از قوانین و مقررات آموزشی و دانشجویی که در اداره آموزش و سایت دانشگاه موجود می باشد در فرصت مقتضی اقدام نمائید .

 • نام نویسی :

  • پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال پس از اعلام نتایج انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
  • دانشجو موظف است در هر نیمسال در زمانی که دانشگاه اعلام می کند برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک نیمسال به منزله انصراف از تحصیل است . در صورت تاخیر یا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل در آن نیمسال را ندارد ولی آن نیمسال جزء مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود .
  • دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب واحد با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .

  تعداد واحدها :

  تعداد واحد درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

  • دوره های کاردانی : بین ۶۸ تا ۷۶ واحد .
  • دوره های کارشناسی ناپیوسته : بین ۶۷ تا ۷۰ واحد .
  • هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب کند .
  • در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است .
  • در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقی مانده داشته باشد با نظر آموزش محل تحصیل و تائید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیسمال از طریق معرفی به استاد بگذراند .
  • اگر دانشجوی در یک نیسمال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر اداره آموزش محل تحصیل در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد انتخاب کند .
  • در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقیمانده داشته باشد حتی اگر در نیمسال قبلی مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصیل می تواند واحد های باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند .
  • تعداد واحد های انتخابی در دوره های تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی از دروس عمومی ، مهارت های مشترک و دروس کارورزی است.

  طول دوره :

  • حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال است . در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثز مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از مراکز آموزشی مربوط اخراج می شود .

   حضور در جلسات :

  • حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درسی نباید از ( ۳ جلسه از هر ۱۶ جلسه ) آن درس تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
  • در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از ( ۳ جلسه از ۱۶ جلسه ) باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود ، آن درس حذف می شود . در این حالت حد نصاب ۱۲ واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب می شود .در مورد دانشجويان پودماني به دليل عدم امکان حذف درس نمره صفر به دانشجو تعلق مي گيرد.
  • غیبت درجلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد به عنوان ( ۳ جلسه از ۱۶ جلسه ) غیبت مجاز دانشجو محسوب میشود .

  غیبت در امتحان :

  • غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد .
  • تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است .

  حذف و اضافه≤مختص دانشجويان ترمي ≥  :

  • دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیسمال تحصیلی حداکثر دو درس انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف و با دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید ، مشروط به آنکه تعداد واحد های انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند .
  • در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درس های نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از ( ۳ جلسه از ۱۶ جلسه ) مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً تعداد واحد های باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود .
  • حذف کلیه دروس اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ، در اینصورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد .

  نام نویسی مشروط≤مختص دانشجويان ترمي ≥ :

  • میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد ، در غیر اینصورت ، نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
  • هر مرکز آموزشی موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید . با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف مرکز آموزش و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .
  • دانشجوی که بصورت مشروط نام نویسی می کند ، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی در آن نیمسال را ندارد .

  اخراج دانشجوی مشروط ≤مختص دانشجويان ترمي ≥:

  • در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال متناوب در دوره ای کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالی یا متناوب کمتر از ۱۲ باشد در هر مرحله ای که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .

  مرخصی تحصیلی :

  • دانشجو می تواند هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند . مدت مرخصی تحصیلی ، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود .
  • تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال ، متوسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصیل تسلیم گردد .

  انصراف از تحصیل :

  • ترک تحصیل بدون کسب اجازه از مزکز آموزش محل تحصیل ، انصراف از تحصیل محسوب می شود و و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد .
  • در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند ، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به اداره آموزش محل تحصیل ارائه دهد . در صورت تائید موجه بودن ترک تحصیل توسط مرکز آموزش ، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود .

  میهمان :

  • در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد ، می تواند با موافقت موسسات آموزش مبداء و مقصد ، به عنوان دانشجوی میهمان ، بطور موقت ، برای مدت معین ، محل تحصیل خود را تغییر دهد .
  • میهمان شدن دانشجو در یک مرکز آموزشی ، مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در مرکز آموزشی مبداء گذرانده باشد .
  • میهمان شدن در طول مدت تحصیل ، در هر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز است .

  تغییر رشته :

  • دانشجو فقط می باید یک ترم تحصیلی ( حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی از دروس سرفصل مصوب ) را با معدل حداقل ۱۵ گذرانده باشد و همچنین در امتحانات کلیه دروس اخذ شده در ترم می باید حضور داشته باشد. دانشجویانی که با استفاده از سهمیه آزاد پذیرفته شده اند می باید کف معدل دیپلم کد رشته جدید در همان گروه آزمایشی قبولی همان سال پذیرش و دانشجویانی که دارای دیپلم هنرستان نظام قدیم ، فنی حرفه ای و کار و دانش و دانشجویانی که با استفاده از سهمیه شاغلین پذیرفته شده اند نیز می باید کف معدل ذیپلم در کد رشته جدید در همان زیر گروه آزمایشی قبلی در همان سال پذیرش را داشته باشد .
  • دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می توانند تغییر رشته دهد و اقدام نکردن دانشجو جهت ثبت نام در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته بوده و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می شود .
  • با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل ، امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
  • متقاضی تغییر رشته باید در خواست خود را همراه مدارک لازم حداقل ۶ هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل خود تسلیم نماید.

   

  تذکر مهم :

  • تغيير محل تحصيل ‚ تغيير رشته و مرخصي تحصيلي در پودمان اول يا ترم اول ممنوع مي باشد و در ساير پودمانها يا ترمها منوط به موافقت مرکز ‚مقصد و دانشگاه جامع مي باشد.

   

  •  نامنویسی :
  • پذیرفته شدگان موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود برای نامنویسی مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نامنویسی در مهلت های تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد .
  • دانشجو موظف است در هر پودمان و در زمانی که مرکز مجری اعلام نماید برای ادامه تحصیل و ثبت نام پودمان به اداره آموزش محل تحصیل مراجعه کند . عدم مراجعه دانشجو برای نامنویسی بدون اطلاع و عذر موجه در یک پودمان به منزله انصراف از تحصیل است و در صورت تاخیر یا عذر موجه ، حق انتخاب پودمان و ادامه تحصیل در آن پودمان را ندارد ولی آن پودمان جزو مدت تحصیل محسوب می شود .
  • دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از ثبت نام و انتخاب پودمان با دلایل مستند ، به طور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر پودمان تحصیلی به اداره آموزش محل تحصیل اطلاع دهد .
  • چنانچه دانشجو همه پودمانهای دوره کاردانی علمی ـ کاربردی پودمانی را طبق برنامه مصوب و بر اساس آیین نامه آموزشی در مدت مجاز با موفقیت بگذراند ، پس از توفیق در آزمون جامع علمی ـ کاربردی پودمانی دانش آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دریافت مدرک کاردانی علنی ـ کاربردی در دوره ذیربط می گردد و امکان ادامه تحصیل و کسب تخصص و مهارت در مقاطع بالاتر را خواهد داشت .
  • حضور دانشجو در تمام جلسات درسی الزامی است . ساعت های غیبت ( موجه و غیر موجه ) در هر درس نباید از سه شانزدهم مجموع ساعت های آن درس بیشتر شود . در غیر اینصورت آن درس حذف شده و دانشجو موظف است آن را تکرار کند .
  • تغییر رشته ، نقل و انتقال ، مرخصی تحصیلی ، جابجائئ و میهمان شدن در نخستین پودمان مجاز نمی باشد .
 • قوانين خاص نظام پودماني

  • تعاريف
   ۱-۱) دوره كارداني علمي-كاربردي پودماني:منظور مجموعه‌اي از آموزشهاي گسسته است كه در آن تخصص‌هاي علمي و يا مهارتهاي شغلي در قالب پودمان‌هاي مستقل به فراگيران آموزش داده مي‌شود و در نهايت مي‌تواند به صدور مدرك رسمي كارداني منجر گردد.
   ۲-۱) پودمان آموزشي: مجموعه‌اي از چند درس وابسته به هم است كه به همراه هم مهارتي خاص را تعريف مي‌كند.
  • حداقل نمره قبولي در نظام پودماني ۱۲ مي باشد.
  • در صورتيکه دانشجو موفق به گذراندن بيش از دو درس از دروس پودمان نگردد اجازه ورود به پودمان بعد را نداشته و موظف به تکرار دروس افتاده همان پودمان است.
  • دانشجو مجاز نيست در مقطع زمان فعلي، همزمان در بيش از يك پودمان و در بيش از يك مركز مجري نام‌نويسي و تحصيل كند.
  • چنانچه دانشجو همه پودمانهاي دوره كارداني علمي- كاربردي پودماني را طبق برنامه مصوب و بر اساس آيين‌نامه آموزشي در مدت مجاز و با موفقيت بگذراند، پس از توفيق در« آزمون جامع دوره كارداني علمي- كاريردي پودماني» دانش‌آموخته آن دوره شناخته شده و موفق به دريافت مدرك كارداني علمي- كاربردي در دوره ذيربط مي‌گردد.
   توضيح: مدرك تحصيلي كارداني علمي- كارداني از سوي دانشگاه جامع علمي- كاربردي صادر مي‌شود و در آن ميانگين نمره درس‌هاي گذرانده شده ذكر مي‌گردد

  انتخاب واحد:

  • دانشجو موظف به اخذ تمامي دروس پودمان طبق سر فصل مصوب است.براي اطلاع از دروس هر پودمان به قسمت سرفصل دروس مراجعه کنيد.ژ
  • حذف يک درس از دروس پودمان  يا اخذ يک درس از دروس پودمانهاي بعد امکان پذير نمي باشد.
  •  تبصره : علاوه بر دروس پودمان دانشجو مي تواند فقط يکي از دروس عمومي را انتخاب نمايد.همچنين دانشجو مي تواند حداکثر دو درس از دروس افتاده پودمان هاي قبل را ( درصورت ارائه مرکز )اخذ نمايد.
  •  تذکر :امکان اخذ همزمان درس افتاده از قبل و درس عمومي وجود دارد.

  بدین وسیله به اطلاع می رساند، قسمتهایی از آیین نامه آموزشی مربوط به دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی ورودی سال ۹۱ به بعد، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کرده است. ضمن تأکید بر مطالعه دقیق آیین نامه ها و قوانین و مقررات آموزشی، تغییرات آیین نامه آموزشی مذکور جهت اطلاع در ذیل آمده است:

  ۱- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
  ۲- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از ۱۰ نباشد) و مشروطی، تا ۲۴ واحد اخذ نماید.
  ۳- در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
  ۴- واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۲ واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو( به تشخیص موسسه) به کمتر از ۱۲ واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود. (اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.)
  ۵- در صورتی که  دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
  ۶- در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز نماید.
  ۷- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.
  ۸- اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.

  قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی ورودی سال ۹۱

  بدین وسیله به اطلاع می رساند، قسمتهایی از آیین نامه آموزشی مربوط به دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی ورودی سال ۹۱ به بعد، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر کرده است. ضمن تأکید بر مطالعه دقیق آیین نامه ها و قوانین و مقررات آموزشی، تغییرات آیین نامه آموزشی مذکور جهت اطلاع در ذیل آمده است:
  ۱- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.
  ۲- در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از ۱۰ نباشد) و مشروطی، تا ۲۴ واحد اخذ نماید.
  ۳- در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی مانده باشد، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
  ۴- واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی ( به جز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد. در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو( به تشخیص موسسه) به کمتر از ۱۴ واحد درسی برسد، این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود. (اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.)
  ۵- در صورتی که  دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
  ۶- در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از ۸ واحد درسی تجاوز نماید.
  ۷- حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۵ سال است.
  ۸- اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می شود.
  ۹- دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.
  ۱۰-  حداکثر نیمسال های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسال های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد؛ در غیر این صورت، از تحصیل محروم می شود.
  ۱۱-  حداکثر مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو دو نیمسال تحصیلی و بدون احتسات در سنوات تحصیلی است.
  ۱۲-  تغییر رشته در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذیل امکان پذیر است:
  الف) وجود گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان مرکز.
  ب) کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در مرکز (در سال پذیرش).
  ج) امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده.
  د) موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی مرکز.
  تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر گرایش دهد.
  ۱۳- تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش مرکز ثبت می شود.

 • حذف و اضافه

  ماده۱۷:

  دانشجومي توانددرهرنيمسال تحصيلي ،فقط درمهلتي كمترازدوهفته ،پس ازشروع نيمسال تحصيلي حداكثردو درس ديگرانتخاب يادو درس انتخابي خودراحذف يادو درس انتخابي خود را بادو درس ديگرجا به جانمايد،مشروط برآنكه تعدادواحدهاي انتخابي وي ازحدمقررتجاوزنكند.

  ماده ۱۸:

  درصورت اضطرار،دانشجو مي تواندتا ۵ هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده،فقط يكي ازدرسهاي نظري خودراباتاييدگروه آموزشي مربوط حذف كند،مشروط برآنكه اولا غيبت دانشجودرآن درس بيش از ۱۶/۳ مجموع ساعات آن درس نباشدوثانيا ،تعدادواحدهاي باقيمانده وي از۱۲واحدكمترنشود.

  ماده۱۹:

  حذف كليه درسهاي اخذشده دريك نيمسال ،تنهادرصورتي مجازاست كه بنابه تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجوقادربه ادامه تحصيل درآن نيمسال نباشد.دراين صورت نيمسال مزبورجزوحداكثرمجازتحصيل دانشجومحسوب خواهدشد.

 • تعداد واحدها

  ماده ۱۰:

  تعدادواحدهاي درسي لازم براي گذراندن هريك ازدوره هاي تحصيلي به شرح زيراست :

  دوره هاي كارداني : بين ۶۸تا۷۲ واحد

  دوره هاي كارشناسي پيوسته غيرازرشته هاي فني و مهندسي : ۱۳۰تا۱۳۵واحد

  دوره هاي كارشناسي پيوسته فني و مهندسي : ۱۳۰ تا۱۴۰ واحد

  دوره هاي كارشناسي ناپيوسته : ۶۷ تا۷۰ واحد

  دوره هاي كارشناسي ارشدپيوسته : ۱۷۲ تا۱۸۲ واحد

  ماده ۱۱ :

  هردانشجومي توانددرهرنيمسال تحصيلي حداقل ۱۲وحداكثر۲۰ واحددرسي راانتخاب كند.

  تبصره ۱:

  درآخرين نيمسال تحصيلي ،دانشجو ازرعايت شرط انتخاب حداقل ۱۲واحدمعاف است.

  تبصره ۲:

  درصورتيكه كه دانشجوبراي فراغت ازتحصيل تنهايك درس باقيمانده داشته باشد،بانظردانشگاه وتائيداستادمربوط مي تواند امتحان آن درس رادرطول نيمسال ازطريق معرفي به استادبگذراند.

  تبصره ۳:

  اگردانشجويي دريك نيمسال ميانگين كل نمراتش حداقل ۱۷باشدمي تواندبانظردانشگاه درنيمسال بعدحداكثرتا ۲۴واحددرسي راانتخاب كند.

  تبصره ۴:

  درمواردي كه دانشجوبراي فراغت ازتحصيل حداكثر۲۴ واحدباقي داشته باشد،حتي اگرمشروط باشد، بانظر دانشگاه،مي تواندتمامي واحدهاي باقي مانده رادريك نيمسال انتخاب كند.

 • طول دوره

  ماده ۱۳:

  حداكثرمدت مجازتحصيل دردوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته ۳سال ودردوره هاي كارشناسي پيوسته ۶سال است.درصورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره رادرحداكثر مدت مجازتحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود.

 • تغییر رشته

  ماده ۵۵ آیین نامه آموزشی وزارت علوم

  دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و. کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

  ۱-ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلا مانع باشد.

  ۲-حداقل ۶/۱ و حدکثر ۳/۲ واحد های دوره را گذرانده باشد.

  ۳-نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

  ۴- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحد های درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

  تبصره ۱:

  تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه ذیربط امکان پذیر است.

  تبصره ۲ :

  تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.

  تبصره ۳ :

  دانشجو در هر مقطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

   ماده ۵۶ آیین نامه آموزشی وزارت علوم

  تغییر رشته فقط در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد.در غیر این صورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.

  ماده ۵۷ آیین نامه آموزشی وزارت علوم

  در صورت موافقت با تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

  تبصره:

  اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می شود و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می گردد.

  ماده ۵۸ آیین نامه آموزشی وزارت علوم تطبیق واحد

  دروسی که دانشجو در رشته قبل گذرانیده در گروه آموزشی  رشته جدید بررسی و معال سازی می شود  و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هریک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.

  تبصره ۱:

  دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در میانگین کل منظور می گردد.ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند.در این حال چنانچه میانگین کل واحد های پذیرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد جمعا به عنوان یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می گردد.

  تبصره ۲:

  در صورتی که تعداد واحد های دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحد های مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.

  ماده ۵۹ آیین نامه آموزشی وزارت علوم تغییر رشته اضطراری

  چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل دچار بیماری حادثه یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد می تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته خود در همان گروه آموزشی که از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیک ترین نمره را دارد تغییر رشته بدهد.در این حال از رعایت ماده ۵۵ و ۵۷ معاف است.

  مصوبه ۱۴ مورخ ۲۴/۴/۸۷ شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

  دانشجوی متقاضی تغییر رشته باید شرایط اولیه ثبت نام در کد رشته مورد تقاضا را داشته باشد.

  مصوبه ۱۶ مورخ ۷/۸/۸۷ شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مخصوص دانشگاه جامع علمی کاربردی

  دانشجو در طول دوران تحصیل می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط بعد از پودمان اول از یک رشته به رشته دیگر تغییر رشته دهد لذا در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی کند و پس از نام نویسی حق بازگشت به رشته قبل را ندارد اقدام نکردن دانشجو به نام نویسی در مهلت تعیینی به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می گردد و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می گردد.

  ۱-تغییر رشته

  سهمیه شاغل در یک زیر گروه آموزشی و سهمیه آزاد در یک گروه آموزشی  با شرط داشتن کف معدل آن رشته و نوع دیپلم   در همان سهمیه ثبت نامی  و همان پذیرش امکان پذیر است.

  ۲-تغییر رشته به رشته های نیمه متمرکز (مصاحبه ای ) امکان پذیر نیست.

  ۳-دانشجو در هریک از مقاطع تحصیلی تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.

  ۴-در صورتیکه تعداد واحد های دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحد های مورد نیاز در رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند با تقاضای وی موافقت نمی شود.

  مصوبه ۱۷مورخ ۷/۸/۸۷ شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان اعلام درخواست

  تقاضای تغییر رشته دانشجویان فقط در تابستان قابل بررسی و تصمیم گیری است.

 • تعریف کلی

  تعاريف كلي :
  در اين مبحث به منظور آشنايي با واژه هاي خاص‌ دوره هاي كار آموزي لازم است كه تعاريف زير آورده شود.
  كارآموزي :منظور از كارآموزي ، دوره هائی است كه طي آن دانشجويان رشته هايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند واحد هاي درسي مشخصي را در مراكز صنعتي، خدماتي، وساير مراكز ميگذرانند تا به منظور استفاده از آموخته هاي علمي وفني،بالابردن توان علمي واجرائي خود در رشته مربوطه وامكان تاثير متقابل تئوري و عمل و يا علم وتكنيك با نحوه رفع نيازهاي اساسي ضروري جامعه آشنا گردند

  دانشجوي كار آموز: دانشجوي كار آموز كه در اين آئين نامه به اختصار كار آموز گفته مي شود ، دانشجويي است كه دوره هاي كارآموزي خود را در يك واحد صنعتي يا خدماتي ميگذراند.

  استاد كارآموزي: هر دانشجو، كار آموزي خود را زير نظر يك استاد تحت عنوان استاد كارآموزي مي گذراند كه مسئول راهنمايي كارآموز وارائه نمره به واحد دانشگاهي مي باشد .

  سرپرست كارآموزي: هر دانشجو كارآموزي خود را زير نظر مستقيم ومستمر يك مسئول تعيين شده از سوي محل كارآموزي مربوطه مي گذراند كه به آن فرد سرپرست كارآموزي اطلاق مي شود .

  محل كار آموزي: منظور از محل كارآموزي هر نوع مراكز اقتصادي، توليدي ، خدماتي، ستادي ، تحقيقاتي ، طراحي ومشاوره اي ، آموزشي ، فني ، اكتشافي ، استخراجي وغيره مي باشد كه به عنوان مكان كارآموزي ( واحد يا مراكز صنعتي ) دانشجو تعيين مي گردد .

 • آیین نامه آموزشی

  آیین نامه آموزشی واحد کارآمـوزی
  هدف از كار آموزي، آشنايي دانشجويان از نزديك با كارهاي عملي و مسائل اجرائي مي باشد به طوريكه به آنها فرصت داده شود آموخته هاي خود را با عمل تطبيق وكمبودها ونواقص احتمالي را درك ودر رفع آن بكوشند.
  برگزاري مطلوب دوره هاي كار آموزي علاوه بر آشنايي كار آموز با شرايط ، مشكلات و نياز هاي محيط كار مي تواند در معرفي قابليت هاي علمي ، درجه اعتبار و توانمنديهاي دانشجويان دانشگاه نقش تعيين كننده اي داشته باشد .به علت تنوع مراكز صنعتي وخدماتي در كشور و برخورد متفاوت و ناهمگون آنها با امر كار آموزي ، سرمايه گذاري بيشتري در راستاي افزايش راندمان كارآموزي در زمينه هاي مختلف ( سياستگذاري، برنامه ريزي دقيق و نظارت …) مورد نياز است و بدين طريق است كه كسب اعتبار بيشتر در بخش هاي توليدي و خدماتي، جذب بيشتر فارغ التحصيلان در محيط هاي كاري ، افزايش قراردادها و همكاري هاي پژوهشي نائل خواهيم آمد. اين آئين نامه به منظور ساماندهي امر كارآموزي تدوين گشته است.
  نظام ترمی
  به اطلاع دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی می رساند ارائه این درس در زمانی غیر از تابستان فقط به دانشجویانی مجاز است که حداکثر ۱۲ واحد درسی (به جز درس کارآموزی) در آن نیمسال داشته باشند.
  نظام پودمانی
  ارائه پودمان کارآموزی به همراه پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه با شرایط زیر صورت می پذیرد:

  1. چنانچه معدل پودمان ماقبل دانشجو ۱۷ یا بیشتر باشد به شرط باقی ماندن حداکثر ۲۴ واحد درسی و ارائه کلیه واحدها، دانشجو می تواند پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه پودمان کارورزی و پروژه و کل دروس باقی مانده اعم از عمومی و افتاده از قبل را همزمان اخذ نماید. (مشروط بر اینکه مجموع کل واحدها بیش از ۲۴ واحد نشده و درس دیگری نیز برای دانشجو باقی نماند)

  تذکر: بدیهی است چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانشجو بیش از ۲۴ واحد بوده و یا کلیه واحدهای درسی را نتواند همزمان اخذ نماید تنها مجاز به اخذ پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه (بدون پودمان کارورزی و پروژه)،حداکثر یک درس عمومی و حداکثر ۲ درس تخصصی افتاده از قبل می باشد.

  1. چنانچه معدل پودمان ماقبل دانشجو کمتر از ۱۷ بوده و به جز پودمان کارورزی و پروژه و پودمان ماقبل آن، حداکثر یک درس عمومی و حداکثر ۲ درس تخصصی افتاده از قبل برایش باقی مانده باشد، به شرط ارائه کلیه دروس، می تواند پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه پودمان کارورزی و پروژه و دروس باقی مانده اخذ نماید.

  تذکر: در سایر شرایط، دانشجو تنها می بایست پودمان ماقبل پودمان کارورزی و پروژه را به همراه حداکثر یک درس عمومی و حداکثر ۲ درس تخصصی افتاده از قبل اخذ نموده و پودمان پروژه و کارورزی را در پودمان بعد اخذ نماید.

 • برنامه و گزارشات کار آموزی

  برنامه و گزارشات كار آموزي:

  از آنجائيكه اهداف كار آموزي آشنايي با محيط كار رشته علمي كار آموز و شيوه ارتباط آن با ساير رشته ها ، آشنايي با مشكلات و مسائل علمي رشته كار آموز در واحد هاي صنعتي ،كسب تجربه كاري ، آزمودن آموخته ها در عمل و بكار گيري تكنيك ها است
  ۱-دانشجو موظف است در ابتدای ترم جلسه ای با استاد راهنمای کار آموزی خود داشته باشد و ضمن معرفی محل کار اموزی به استاد،  راهنمایی لازم جهت انجام  کارآموزی را از او بگیرد.
  ۲- دانشجو موظف است در طول انجام کارآموزی به طور مرتب با استاد راهنمای خود تماس داشته و حداقل ۳ بار گزارش پیشرفت کارآموزی به استاد تحویل نماید.
  ۳- دانشجو موظف است پس از اتمام کار آموزی ، نمره سرپرست کارآموزی را از طریق فرم شماره ۴ ، اخذ و به همراه سایر فرم ها و به استاد درس تحویل دهد.
  جهت دریافت فرم های کارآموزی کلیک کنید.
  ۴-دانشجو موظف است گزارش کاملی از کارآموزی تهیه و آن را به همراه فرم شماره ۱ الی ۵ به استاد درس تحویل دهد.
  ۵-دانشجو موظف است گواهی گذرانیدن ۲۴۰ ساعت کارآموزی را از واحد کارآموزی اخذ و به استاد درس تحویل دهد.
  دانشجو موظف است ، حدكثر يك هفته پس از صدور معرفي نامه به واحد کارآموزی مراجعه و مراحل تثبيت كار آموزي خود را به انجام برساند و در غير اين صورت مسئوليت عدم پذيرش وي توسط واحد کارآموزی به عهده خود است .
  بديهي است پس از انقضاي تاريخ فوق الذكر ثبت نام كار آموزي كان لم يكن بوده و به جزء موارد خاص ( به تشخيص معاونت آموزشی) در ترم مذكور دانشجو مجاز به گذراندن كارآموزي نمي باشد وثبت نام مجددي در همان سال صورت نخواهد گرفت
  ۶-آخرین زمان تحویل گزارش کارآموزی به استاد برای ترم های مختلف به شرح ذیل می با شد:
      نیمسال اول سال تحصیلی : پانزدهم بهمن ماه همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
      نیمسال دوم سال تحصیلی: پانزدهم تیر  همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
      تابستان: پانزدهم مهرماه همان سال می باشد و قابل تمدید نمی باشد
  گزارش کارآموزی می بایست براساس مراحل انجام کارآموزی انجام پذیرد.برای آگاهی از مراحل انجام کارآموزی کلیک کنید.

  کلیه مدارکی که می بایست تحویل استاد درس شود :
  گزارش کارآموزی
  فرم های تکمیل شده ا الی ۵
  گواهی پایان دوره کارآموزی(صادره از واحد کارآموزی)

 • مقررات انضباطی

  مقررات انضباطي:
   دانشجوياني كه جهت كارآموزي به واحد هاي صنعتي معرفي مي گردند ملزم به رعايت موارد زير مي باشند
  ۱-كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين ، مقررات وضوابط محيط كار و همچنين استفاده از وسائل ايمني وبهداشتي واحد کارآموزی مربوطه مي باشد.
  ۲-كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار وانجام ساير موارد طبق مقررات ودستورالعمل هاي واحد کارآموزی مربوطه مي باشد.
  ۳-كارآموز موظف است مسائل ومشكلات اداري خود را منحصراً از طريق سرپرست مستقيم خود در واحد کارآموزی و یا اداره آموزش این مرکز حل وفصل نمايد.
  ۴-در صورتي كه كارآموز نظري نسبت به تغيير ويا اصلاح خط توليد ويا هر سيستم ديگر كارخانه يا واحد کارآموزی داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود كتباً به سرپرست خود در آن واحد جهت بررسي ارائه داده و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري نمايد .
  ۵-حفظ اطلاعات محرمانه در زمينه توليد يا تكنولوژي وساير امور واحد کارآموزی الزامي بوده وكار آموز نبايد اطلاعات مربوط به آنها را دراختیارافراد یا شرکتهای دیگر قرار دهد ؛ مگر با اجازه كتبي مدير عامل ويا بالاترين مقام اجرائي واحد مربوطه .
  ۶-سر پرست كار آموز بايستي بر حسب مورد تخلف یا تعلل كار آموز، براي مرتبه ي اول به صورت شفاهي تذكر داده و در صورت تكرار به صورت كتبي اخطار نموده و يك نسخه از آن را به این مرکز ارسال نمايند .
  ۷-معاونت آموزشی در صورت مشاهده و يا اطلاع از تخلف هاي متعدد و بنا به تقاضاي سر پر ست كار آموزي مبني بر رسيدگي به وضعيت كار آموز گرديده و در اين جلسه كه با حضور نماينده اي از معاونت آموزشي دانشگاه تشكيل مي شود بسته به موارد تخلف و اشكالات پيش آمده در حين كار ، از اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كار اموزي براي دانشجو مي توان تصميم اتخاذنمود .

 • مراحل انجام کارآموزی

  مراحل انجام کارآموزی
  مرحله اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی
  ۱-تاریخچه سازمان.
  ۲-نمودار سازمانی و تشکیلات .
  ۳-نوع محصول تولیدی یا خدماتی.
  ۴-شرح مختصر از فرایند تولید یا خدمات.
  حداقل یک ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

  مرحله دوم: ارزشیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
  ۱-تبیین موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی با بررسی جزییات سازمانی رشته کارآموز در واحد کارآموزی .
  ۲-بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد کارآموزی .
  ۳-آگاهی از امور جاری در دست اقدام.
  ۴-آگاهی از برنامه های آینده.
  ۵-جمع آوری تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد کارآموزی به کار می رود.
  ۶-سایر مواردی که توسط استاد کاراموزی مشخص می شود.
  حداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

  مرحله سوم: آزمون آموخته ها و نتایج
  آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع کارآموزی در واحد کارآموزی با تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموزی می باشد.
  حداقل سه ششم زمان کارآموزی باید به بررسی  و تحلیل موضوع کارآموزی اختصاص یابد.

 • آيين نامه ها ،مصوبات و ابلاغيه هاي آموزشي معدل سازي

  آيين نامه ها ،مصوبات و ابلاغيه هاي آموزشي معدل سازي
  ماده۳۱- دانشجويي که به دليل مشروط شدن بيش از حد از ادامه تحصيل محروم ميشود درصورت انجام يا لغو تعهداتي که در دوران تحصيل سپرده است ميتواند براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري شرکت کند. و در صورت قبولي دررشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد.
  دانشگاه پذيرنده مي تواند واحد هايي را که دانشجو در رشته قبلي گذرانده  با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد.

  ماده ۶۳-۱- معادل سازي و پذيرش دروسي که قبول شدگان آزمون سراسري قبلا در دانشگاههايا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است :
  دانشجو با توجه به سوابق تحصيلي خود مجاز به شرکت در آزمون ورودي رشته جدید باشد
  ماده ۶۳-۲- دانشگاه قبلي ومدارک تحصيلي  آن مورد تأييد وزارت فرهنگ آموزش عالي و يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي باشد .
  ماده ۶۳-۳- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي باشد.
  ماده ۶۳-۴- محتواي آموزشي دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص   گروه آموزشي اشتراک محتوايي داشته و نمره هريک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد.

  تبصره ۱- معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط  گروه آموزشي ذيربط در دانشگاه پذيرنده انجام مي شود .

  تبصره ۲- نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين کل دانشجو محسوب خواهد شد.

  تبصره ۳- به  ازاء هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو يک نيمسال تحصيلي از حداکثر مدت مجاز تحصيل وي کاسته مي شود .

  ماده ۴۶- درصورت انتقال فقط واحد هاي گذرانده شده دانشجو که نمرات آن ۱۲ و يا بالاتر است پذيرفته مي شود و پذيرفتن واحدهايي که نمره آنها کمتر از۱۲ است بر عهده دانشگاه مقصد است.در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوی انتقالي در حدودي مجاز است که وي امکان گذراندن واحد هاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد.

  تبصره – تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبدأ اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجو انتقالي از لحاظ مشروطي عينأ در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين کل او محسوب مي شود.

  ماده۵۸-دروسي که دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود   و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جديد اشتراک محتوايي داشته باشد و نمره هر يک از آن دروس نيز از ۱۲ کمتر نباشد.

  تبصره۱ – دروس پذيرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت  و نمرات آنها در محاسبه ميانگين کل منظور مي شود ولي نمرات دروس پذير فته نشده بدون احتساب در ميانگين در کارنامه دانشجو باقي مي ماند د راين حال چنانچه ميا نگين کل واحد هاي پذيرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد جمعا به عنوان يک نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود .

  تبصره ۲- در صورتي که تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو د رحدي باشد که امکان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را د رطول مدت مجاز تحصيل از وي سلب کند با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود.

  مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه جامع علمي کاربردي ۸۱ تا ۸۷
  مصوبه۶- مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۲/۸۷ شوراي آموزشي علمي – كاربردي :
  ۱)دروس عمومي ،اصلي ،پايه وتخصصي دانشجويان انصرافي ،اخراجي وفارغ التحصيل سابق دانشگاههاي دولتي ،آموزشكده هاي فني وحرفه اي وعلمي – كاربردي (ترمي وپودماني )در صورت پذيرش در دانشگاه ،به نحوي معادلسازي مي گرددكه دانشجويان در دوره جديد حداقل ۲۵واحد درسي ثبت نام نموده وبگذرانند .
  ۲)تنها دروس عمومي وپايه دانشجويان انصرافي ،اخراجي وفارغ التحصيل سابق دانشگاه آزاد ،پيام نور وغير انتفاعي در صورت پذيرش در دانشگاه ،معادلسازي مي گردد.

  مصوبه ۷- مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۲/۸۷ شوراي آموزشي علمي – كاربردي :
  شوراي آموزشي مراكز مي بايد پس از بررسي ريز دروس ،تعداد واحد ونمرات اكتسابي ومقاطع تحصيلي (هم سطح،از مقطع تحصيلي بالا به پايين واز مقطع كارداني به كارشناسي پيوسته )در صورت مطابقت نسبت به معادلسازي دروس اقدام نمايند .

  ابلاغيه اصلاحيه و بخشنامه هاي ارسالي از سوي وزارت علوم ،شوراي عالي برنامه ريزي و سازمان سنجش
  ابلاغيه ۳- ماده ۱۶ آيين نامه آموزشي دوره کارداني علمي –کاربردي پودماني مصوب جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ شوراي گسترش آموزش عالي:
  دانشجويان دوره هاي آموزشي پودماني مي توانند در صورت قبولي در آزمون ورودي دانشگاه جامع  به نظام آموزشي نيمسالي اين دانشگاه راه يابند  در اينصورت درسهاي گذرانده دانشجو توسط گروه آموزشي ذي ربط معادل سازي شده . حداکثر پنجاه درصد آنها پذيرفته ودر کارنامه دانشجو ثبت خواهد شد.

  ابلاغيه ۵- نامه شماره ۴۰۷۳۲/۲ مورخ ۲۷/۱۲/۸۶ وزارت علوم , تحقيقات و فناوري:
  در مورد آن عده از دانشجوياني که ميانگين کل دروس گذرانده شده آن ها در دوره پودماني حداقل ۱۵ است, در صورت پذيرفته شدن در دوره هاي نيمسالي دانشگاه جامع علمي کاربردي معادل سازي دروس گذرانده شده با نمره ۱۴, بدون الزام به رعايت سقف ۵۰ درصد, انجام شود.
  بدیهی است زمان ثبت معادلسازی قبل از تاریخ انتخاب واحد می باشد.

 • مرخصی تحصیلی ترمی

  ماده ۳۳:

  دانشجو در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته می تواند حداکثر از یک نیمسال تحصیلی به  عنوان مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

  تبصره :

  مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی در هر دوره محسوب می گردد.

  توصیه:

  با توجه به عدم ارائه دروس در نیمسال های پیاپی  و امکان عدم ارائه دروس مورد نیاز دانشجو در نیمسال بعد از مرخصی     قبل از ارائه درخواست       شرایط ادامه تحصیل  را پس از مرخصی بررسی کنید.گاها دانشجو بعد از اخذ مرخصی و با توجه به عدم ارائه دروس مورد نیاز مجبور به اخذ مرخصی مجدد می شود. با توجه به ماده ۳۳ فوق الذکر ارائه ۲ نیمسال مرخصی تحصیلی امکان پذیر نمی باشد.

  به هنگام اخذ مرخصی تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دقت کنید.

  ماده ۳۴ :

  درخواست مرخصی می بایست حداکثر ۲ هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط شخص دانشجو و به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه شود.

  دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی است.

 • مرخصی تحصیلی پودمانی

  مصوبه ۱۲ جلسه مورخه ۷/۸/۸۷

  دانشجو در طول مدت تحصیل می تواند از یک یا چند پودمان  تحصیلی به عنوان مرخصی تحصیلی استفاده کند.

  تبصره :

  مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثر مدت مجاز تحصیلی در هر دوره محسوب می گردد.

  توصیه:

  به هنگام اخذ مرخصی به حداکثر مدت مجاز تحصیل دقت کنید.

  به هنگام اخذ مرخصی به ارائه شدن دروس مورد نیاز خود بعد از پودمان مرخصی تحصیلی دقت کنید.گاها دانشجو پس از پودمان مرخصی و با توجه به عدم ارائه دروس مورد نیاز مجبور به اخذ مرخصی مجدد می شود.

  درخواست مرخصی می بایست حداکثر ۲ هفته قبل از شروع نام نویسی هر پودمان توسط شخص دانشجو و به صورت مکتوب به اداره آموزش ارائه شود.

  دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی است.

 • نام نويسي مشروط

  ماده۲۷:

  ميانگين نمرات دانشجودرهيچ نيمسال تحصيلي نبايدكمتراز۱۲باشد،درغيراينصورت،نام نويسي دانشجودرنيمسال بعد،به صورت مشروط خواهدبود.

  ماده ۲۸:

  دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

 • اخراج دانشجوي مشروط

  ماده ۲۹:

  درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجودردوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشدپيوسته در۳ نيمسال متوالي يا ۴ نيمسال متناوب ودردوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته دردونيمسال تحصيلي

  ،اعم ازمتوالي يامتناوب كمتراز۱۲باشددرهرمرحله اي كه باشد،ازادامه تحصيل محروم مي شود.

  مصوبه ۴ جلسه مورخه ۲۴/۴/۸۷ شوراي آموزش علمي کاربردي

  دانشجويان کارداني و کارشناسي ناپيوسته با دو ترم مشروطي و کارشناسي پيوسته با سه ترم مشروطي متوالي يا چهار ترم مشروطي متناوب  در صورتيکه معدل کل کمتر از ۱۰ داشته باشند در

  هر مرحله اي که باشند از ادامه تحصيل محروم مي گردند ولي اگر معدل کل آنها بالاي ۱۰ باشد تا مادامي که در ترم ديگري مشروط نشوند با رعايت مدت مجاز تحصيل مي توانند ادمه تحصيل دهند.

 • دانشجوي مهمان

  ماده ۴۹:

  درمواردي كه دانشجو به طورموقت ،ناگزيربه تغييرمحل تحصيل خودباشد ،مي تواندباموافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد،به عنوان دانشجوي مهمان،به طورموقت،براي مدت معين،محل تحصيل خود را تغييردهد.

  ماده ۵۰:

  مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ،مشروط براين است كه،دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.

  ماده ۵۱:

  مهمان شدن دانشجودريك دانشگاه براي گذراندن يك ياچنددرس به صورت تك درس بانظردانشگاه مبداءوموافقت دانشگاه مقصدبلامانع است.

  ماده ۵۲:

  هردانشجودرهررشته مي تواندحداكثريك نيمسال دردوره كارداني،يادونيمسال دردوره كارشناسي،دريك دانشگاه به طورتمام وقت،به صورت مهمان تحصيل كند.درهرحال نبايدتعداددروسي راكه دانشجو به صورت مهمان(چه به صورت تمام وقت وچه به صورت تك درس)دريك ياچنددانشگاه گذرانده است،از۴۰درصدكل واحدهاي دوره تجاوزكند.

  تبصره:

  انتخاب واحددانشجو،چه به صورت تك درس وچه به صورت تمام وقت،بايدبااطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبداءو طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

  ماده ۵۳:

  واحدهايي راكه دانشجوي مهمان دريك دانشگاه مي گذراند،عيناًدركارنامه اودردانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنهادرمحاسبات ميانگين نيمسال وميانگين كل او منظورخواهدشد.

  ماده ۵۴:

  مدرك فراغت ازتحصيل دانشجوي مهمان درهرصورت توسط دانشگاه مبداءصادرمي شود.

  الحاقیه ۱-تبصره ماده ۵۲-مصوبه جلسه مورخ ۲۲/۱۰/۸۶ شورای عالی برنامه ریزی:

  دانشگاه جامع علمی کاربردی مجاز به پذیرش دانشجوی مهمان برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا دو نیمسال و برای دوره های کارشناسی پیوسته تا چهار نیمسال است.در این حال رعایت سقف ۴۰ درصدی واحد های دوره برای دانشجوی مهمان الزامی نیست.

  مصوبه ۱۱:مصوب جلسات مورخ ۷/۸/۸۷ و ۱۴//۸۷ شورای آموزش علمی کاربردی :مختص دانشجویان پودمانی :

  در مواردی که دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت موسسه یا مرکز آموزش علمی کاربردی مبدا و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان به طور موقت حداکثر ۳ پودمان برای مدت معین (در پودمان اول و سایر پودمان ها ) برای گذرانیدن یک یا چند درس به صورت تکدرس و یا یک پودمان محل تحصیل خود را تغییر دهد ولی مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط موسسه یا مرکز آموزش علمی کاربردی مبدا صادر می شود.

 • ماده ۳۵:

  ترك تحصيل بدون كسب اجازه ازدانشگاه محل تحصيل ،انصراف ازتحصيل محسوب مي شودودانشجوي منصرف ازتحصيل ،حق ادامه تحصيل ندارد.

  تبصره :

  درموارداستثنايي ،كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند،بايددلايل آن راحداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد.درصورت تائيد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه ،آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

  ماده ۳۶:

  دانشجويي كه بخواهد ازتحصيل منصرف شود،بايددرخواست انصراف خودرا شخصا به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد.اين دانشجو مجازاست فقط براي يك باردرفاصله يك ماه ازتاريخ درخواست ،تقاضاي انصراف خودراپس بگيرد.پس ازانقضاي اين مهلت ،حكم انصراف ازتحصيل وي صادرمي شودودانشجو پس ازآن ،حق ادامه تحصيل درآن دوره راندارد.