اهداف صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري

اعطاي وام و تسهيلات به  اشخاص حقيقي و حقوقي جهت :

٭ اجراي طرحهاي پژوهشي و پژوهشهاي كاربردي،  فرهنگي، هنري و فناوري

٭اجراي   مرحله توليد نيمه صنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري

٭تدوين داتش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد

٭تامين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي پژوهشي و فناوري.

٭تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد،درازاء درصد مشخصي از كل رقم قرارداد .

٭صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز موسسات پژوهشي و فناوري غير دولتي به متقاضيان مربوطه براي اجراي طرحهاي پژوهشي و فناوري در قبال  اخذ ضمانت نامه هاي لازم

توجه: طرح پژوهشي و فناوري غير دولتي طرحي است كه اجراي آن موجب افزايش اندوخته هاي علمي و فني يا موجب استفاده از اندوخته هاي علمي و فني يا موجب استفاده از اندوخته هاي  علمي و فني براي  طراحي يا ابداع روشهاو كاربردهاي نوين گردد.

اساسنامه شركت صندوق غير دولتي پژوهش و فناوري

فصل اول : كليات

ماده ۱:

صندوق غير دولتي پژوهش و فناوری -كه در اين اساسنامه به اختصار صندوق ناميده مي شود – داراي شخصيت حقوقي غير دولتي و استقلال مالي است وبا رعايت اين اساسنامه فعاليت مي كند .

ماده ۲:

سرمايه اوليه صندوق ۸/۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰ ريال است كه ۳۱/۲۵ % آن به ميزان ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال آن توسط دولت و بقيه توسط ساير سهامداران تامين شده است . سهامداران كمتر از سه نفر نباشند .

ماده ۳:

صندوق از فعاليتهاي پژوهشي ،علمي و فناوري كه توسط بخش غير دولتي اجرا مي شود حمايت مي كند .

ماده ۴:

منابع مالي صندوق عبارت است از :

 1. كمك بلاعوض يامشاركت دولت.
 2. سرمايه گذاري بانكها ووام و تسهيلات موسسات مالي و اعتباري .
 3. .سرمايه گذاري مراكز پژوهشي ،واحدهاي تحقيق و توسعه ،تشكلهاي صنفي و پژوهشگران منفرد .
 4. سود حاصل از عمليات موضوع فعاليت صندوقها مندرج در ماده (۵) اين اساسنامه .
 5. اعتبار مصوب وزارتخانه ها ،سازمانها ،شركتها و موسسات دولتي .

فصل دوم : موضوع فعاليت و اركان صندوق

ماده ۵:

موضوع فعاليت صندوق عبارت است از :

 1. اعطاي وام وتسهيلات به :

الف . اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي طرحهاي پژوهشي پژوهشهاي كاربردي ،فرهنگي ،هنري و فناوري .

ب. اشخاص حقيقي و حقوقي براي اجراي مرحله توليد نيمه صنعتي طرحهاي به نتيجه رسيده پژوهشي و فناوري پ. اشخاص حقيقي و حقوقي براي تدوين دانش فني حاصل از تحقيقات و انتقال نتايج تحقيقات به مرحله توليد .

 1. تامين سرمايه ريسك پذير و مشاركت و سرمايه گذاري در طرحهاي پژوهشي و فناوري .
 2. تضمين پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهاي پژوهشي و فناوري در مقاطع تعيين شده در قرارداد ،در ازاي درصد مشخصي از كل رقم قرارداد ووصول مطالبات طرح از كارفرما به انضمام خسارت ناشي از دير كرد ،به منظور جلوگيري از وقفه در اجراي طرحها .
 3. صدور ضمانت نامه هاي مورد نياز موسسات پژوهشي و فناوري بخش غير دولتي به متقاضيان مربوط براي اجراي طرحهاي پژوهشي و فناوري در قبال اخذ ضمانتنا مه ها ي لازم از محقق .

تبصره : طرح پژوهشي و فناوري غير دولتي طرحي است كه اجراي آن موجب افزايش اندوخته هاي علمي و فني و يا موجب استفاده از اندوخته هاي علمي و فني براي طراحي يا ابداع روش ها و كاربردهاي نوين گردد.

ماده ۶:

اركان صندوق به شرح زير است :

 1. مجامع عمومي
 2. هيات مديره
 3. مدير عامل
 4. بازرسان

ماده ۷ :

مجمع عمومي صندوق از اجتماع صاحبان سهام يا نمايندگان آنها تشكيل مي شود .

ماده ۸:

وظايف و اختيارات مجامع عمومي  عبارت است از :

 1. تعيين خط مشي و سياستهاي كلي صندوق .
 2. رسيدگي و اظهار نظر درباره گزارش عمليات سالانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان .
 3. اتخاذتصميم نسبت به پيشنهادافزايش سرمايه صندوق .
 4. انتخاب و عزل اعضاي هيات مديره .
 5. انتخاب ساليانه بازرسان بارعايت قوانين ومقررات مربوط .
 6. تعيين حق حضوروپاداش هيات مديره وحق الزحمه بازرسان بارعايت مقررات مربوطه به پيشنهاد هيئت مديره .
 7. اتخاذتصميم نسبت به مطالبات لاوصول يامشكوك الوصول صندوق .
 8. بررسي واتخاذتصميم نسبت به پيشنهادات هيات مديره .
 9. تصويب وتغييرواصلاح ياانحلال وتصفيه صندوق .

ماده ۹:

مجمع عمومي عادي صندوق حداقل سالي يك بار در چهار ماهه اول هر سال جهت بررسي وتصويب صورتهاي مالي به دعوت رئيس هيات مديره يا مدير عامل و باذكر تاريخ ،محل و دستور جلسه به انضمام اسناد و مدارك مربوط تشكيل مي شود .

تبصره: در صورت لزوم مجمع عمومي عادي به دعوت هيات مديره يا بازرسان به صورت فوق العاده تشكيل مي شود.

ماده ۱۰:

مجمع عمومي عادي در مرحله نخست با حضور صاحبان سهام يا نمايندگان آنها كه مالك حداقل نصف به علاوه يك سهام باشند و در مرحله دوم كه بين ده (۱۰) تا چهل(۴۰) روز پس از مرحله اول خواهد بود . با حضور هر تعداد از سهامداران رسميت مي يابد .

ماده ۱۱:

تعداد آراي هريك از اعضاي مجمع عمومي عادي و فوق العاده به نسبت سهام است و مصوبات مجمع با اكثريت نصف به علاوه يك آراي موافق سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۲:

هيات مديره صندوق داراي پنج عضو است كه از بين صاحبان سهام توسط مجمع عمومي براي مدت دوسال انتخاب  مي شوند.

تبصره۱ : در صورت مشاركت دولت در صندوق با سهام بيشتر از (۲۰) درصد نماينده دولت در مجمع عمومي عضوثابت هيات مديره خواهد بود .

تبصره۲ : درپايان دوره و تا انتخاب اعضاء جديد، اعضاء قبلي هيات مديره عهده دار وظايف ذيربط خواهند بود.

ماده ۱۳:

جلسات هيات مديره بنا به دعوت رئيس هيات مديره يا مدير عامل حداقل ماهي يكبار تشكيل مي شود كه با حضور حداقل سه نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضران معتبر است .

تبصره :

نظربه اينكه بيش از۲۰%سرمايه توسط دولت تامين شده به استناداساسنامه شماره ۶۲۷۷/ت۲۴۷۲۱ه مورخ ۸۱/۱۲/۲۸ نماينده دولت عضودائم هيات مديره خواهدبود.

ماده ۱۴:

وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است:

 1. اجراي اساسنامه صندوق و مصوبات مجامع عمومي.
 2. تهيه برنامه ها و طرح هايصندوق و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
 3. تهيه ، تنظيم وتصويب آئين نامه هاي مالي ، معاملاتي ، اداري ، استخدامي و تشكيلاتي صندوق .
 4. تهيه ، تدوين وتصويب دستورالعملهاي مربوط به فعاليت جاري صندوق.
 5. تصويب مقررات داخلي و دستورالعملهاي صندوق .
 6. رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارشهاي مديرعامل و بازرسان و تهيه گزارش حسابرسي و حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق براي طرح در مجمع عمومي .
 7. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انعقاد يا فسخ و اقاله قراردادها ، خريد و فروش اموال و دارائيهاي صندوق در حدود مصوبات و اختيارات تفويضي از سوي مجمع عمومي.
 8. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد صلح و سازش ، ارجاع به داوري و استرداد دعوا در حدود اختيارات تفويضي و مطابق مقررات.
 9. اتخاذ تصميم و پيگيري لازم براي وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن.
 10. ساير اختيارات و وظايفي كه از سوي مجمع عمومي به هيات مديره تفويض شود.
 11. بررسي و تصويب پيشنهادات مديرعامل.
 12. بررسي وتصويب بودجه ساليانه .
 13. پيشنهادميزان حق حضوروپاداش هيات مديره وحق الزحمه بازرسان به مجمع عمومي .
 14. تعيين حقوق ومزاياي مديرعامل صندوق .

ماده ۱۵:

هيات مديره از بين اعضاء هيات مديره يا خارج از آنها ، يك نفر را به عنوان مديرعامل براي مدت دوسال انتخاب مي كند و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

ماده ۱۶:

وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

 1. انجام امور استخدامي :ترفيعات ، نقل و انتقالات و مديريت نيروي انساني صندوق طبق مقررات، آئين نامه هاي استخدامي و مصوبات هيات مديره.
 2. اجراي مصوبات و تصميمات مجمع عمومي و هيات مديره و انجام تمام امور اجرايي ، اداري ، مالي و امور موضوع صندوق كه از سوي هيات مديره تعيين و به وي تفويض مي شود.
 3. امضاي مكاتبات رايج اداري در حدود اختيارات.
 4. كليه چكها و اسناد و اوراق مالي با دو امضاء ، يكيامضاي ثابت  مدير عامل و ديگري امضاي متغير رئيس هيات مديره يا يكي از اعضاي هيات مديره معتبر خواهد بود.
 5. انجام امور نمايندگي صندوق در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي ، سازمانهاي دولتي و مراجع قانوني و اقامه دعاوي حقوقي و كيفري براي دفاع از منابع صندوق با حق تعيين وكيل در توكيل.
 6. تهيه بودجه سالانه ، ترازنامه ، حساب سود و زيان ، گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارائه به هيات مديره.

ماده ۱۷:

صندوق داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند، بازرسان نمي توانند همزمان عضويت در هيات مديره يا مديريت عامل صندوق را عهده دار باشند.

ماده ۱۸:

وظايف و اختيارات بازرسان همان است كه در قانون تجارت بيان شده است.

فصل سوم:ساير مقررات

ماده ۱۹:

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد، به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه خواهد بود.

ماده ۲۰:

سود خالص صندوق در هر سال پس از طي مراحل قانوني بر اساس پيشنهاد هيات مديره و پس از تصويب مجمع عمومي به حساب سرمايه يا حساب سرمايه گذاران منظور مي شود(با رعايت مقررات قانون تجارت)

ماده ۲۱:

هر گونه تغيير و اصلاح در اساسنامه و تاسيس نمايندگي ، انحلال و تصفيه به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي خواهد بود.

ماده ۲۲:

صندوق در ساير مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده تابع قانون تجارت و اصلاحات آن و اساسنامه مصوب هيات وزيران به شماره ۶۲۷۲۴/ت ۲۴۷۲۱ه مورخ ۸۱/۱۲/۲۸ و آيين نامه  هيات وزيران به شماره ۳۵۶۷۵/ت ۲۴۷۲۱ه مورخ ۸۱/۱۲/۲۸ و ساير قوانين و مقررات مرتبط است.