رشته ها

 • ایمنی (HSE)
 • مکانیک خودرو
 • حقوق ( دستیار قضایی )
 • حسابداری مالی
 • کاردانی فنی گاز
 • مدیریت کسب و کار
 • معماری شهری
 • کاردانی فنی شهرسازی
 • ایمنی (HSE)
 • مهندسی مکانیک خودرو
 • حقوق ( دستیار قضایی در امور کیفری )
 • حقوق ( ارشاد در امور مدنی )
 • حسابداری مالی
 • مهندسی معماری