نكاتي پيرامون پذيرش در نظام ترمي

پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سه مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و يك بار در سال صورت مي پذيرد.

شرايط ورود :

کاردانی:

۱- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.
۲- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله يا شش ساله نظري و هنرستان)، ديپلم سه ساله نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد فني و حرفه اي و يا ديپلم نظام جديد كاردانش.
۳- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.
۴- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هاي كارداني علمي-كاربردي شامل آزمون عمومي براي داوطلبان آزاد و شاغل در گروه هاي آموزشي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر مي باشد. اين آزمون به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي و در حد كتب دوره سه ساله نظام جديد آموزش متوسط مي باشد. مواد آزمون شامل زبان و ادبيات فارسي، فرهنگ و معارف اسلامي، زبان عربي و زبان انگليسي مي باشد.
مبناي گزينش دانشجو در هريك از كدرشته هاي تحصيلي، براساس نمره كل حاصل از آزمون و نيز معدل كل ديپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد مي باشد و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و در دو سهميه شاغل و آزاد و نيز اولويت هاي بومي بودن و شاخه تحصيلي مرتبط و غيرمرتبط و سهميه ايثارگران صورت مي گيرد.
گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز به شرح زير انجام خواهد شد:
الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محل هايي كه به روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد، با توجه به امتياز كل، اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
ب- روش نيمه متمركز: براي رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز و براساس امتياز كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيتهاي عمومي آنان انجام ميگيرد.

کارشناسی پیوسته

۱- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.
۲- داشتن گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله و يا شش ساله نظري و هنرستان)
۳- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.
۴- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هـاي كارشنـاسي پيوستـه علمي-كـاربـردي شـامـل الف- آزمون عمومي ب- آزمون پايه مي باشد.
گزينش دانشجو در هريك از كدرشته ها براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.
الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

کارشناسی ناپیوسته

۱- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.
۲- دارا بودن مدرك كارداني:
۲-۱ داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش
اين دسته از داوطلبان مي توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و بر اساس علاقمندي به هريك از رشته هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.
۲-۲ داشتن مدرك معادل كارداني منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارداني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد.
اين دسته از داوطلبان مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه ساير مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولي ارايه نمايند.
۲- ۳ دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني (فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره : دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده ۲۷ آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹ شوراي عالي برنامه ريزي سابق كه براساس مصوبه جلسه ۳۰۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۴ شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است مي توانند در اين آزمون شركت نمايند.
۳- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.
۴- پذيرفته شـدن در آزمـون ورودي: آزمون دوره هـاي كـارشناسي ناپيوستـه علمي-كـاربردي شامل الف- آزمون عمومي ب- آزمون اختصاصي در حد سرفصل هاي مصوب دوره هاي جديد كارداني مي باشد. (دسترسي به سرفصل هاي دروس مصوب از طريق همين سايت امكان پذير مي باشد).
گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي براساس نمره كل اكتسابي و اولويت انتخاب رشته از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمي لازم را كسب كرده اند و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.
الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.
پذيرش بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته:
دانشگاه جامع علمي- كاربردي در هر سال در مقطع كارشناسي ناپيوسته از بين فارغ التحصيلان واجد شرايط دوره كارداني مطابق با آخرين آيين نامه صادره از مديركل محترم دفتر امور آموزش و تحصيلات تكميلي و دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو مي پذيرد. اين پذيرش همزمان با آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي- كاربردي صورت مي پذيرد و شرايط آن از طريق همين سايت اطلاع رساني مي گردد. (آيين نامه ” ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي جهت ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر” در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي-كاربردي موجود و قابل بهره برداري مي باشد).