برگزاری امتحانات پایان ترم نمیسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

امتحانات پایان ترم نمیسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ برگزار گردید