محورهاي تحقيقاتي دانشگاه جامع علمي -کاربردي

۱- نقش آموزش هاي علمي -کاربردي در توسعه کشور
۲- جايگاه الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي –کاربردي
۳- توسعه موثر دوره ها و مراکز علمي –کاربردي
۴- جايگاه پژوهش و فن آوري در نظام علمي –کاربردي
۵- نقش مراکز رشد و کارآفريني در نظام علمي–کاربردي
۶- استانداردهاي مراکز آموزش عالي علمي–کاربردي
۷- آموزش هاي تکميلي علمي –کاربردي براي دانش آموختگان
۸- نحوه توسعه مسائل فرهنگي در نظام علمي–کاربردي
۹- سياست گذاري دانشگاه براي اخذ پروژه از سازمان ها و نهادها و ارايه آن به مراکز علمي–کاربردي
۱۰- اصل ۴۴ و نقش آموزش هاي علمي–کاربردي

عناوين پيشنهادي اولويت هاي تحقيقاتي مورد نياز دانشگاه جامع علمي – کاربردي

۱- نقش آموزش هاي علمي – کاربردي در توسعه کشور
• آموزش هاي علمي – کاربردي و اقتصاد دانش محور
• چشم انداز آموزش هاي علمي – کاربردي، اشتغال و کارآفريني
• آموزش هاي علمي – کاربردي و توسعه پايدار
• مطالعه تطبيقي نظام علمي – کاربردي کشورهاي در حال توسعه
• انجام مطالعات تطبيقي در آموزش هاي علمي – کاربردي
• اثر بخشي آموزش هاي علمي – کاربردي در توسعه اقتصادي
• نظام علمي – کاربردي و اقتصاد مبتني بر دانايي محوري
• توسعه پايدار، توسعه انساني و اشتغال دانش آموختگان علمي – کاربردي
• نقش دانشگاه جامع در فرآيند توسعه
• آسيب شناسي تعامل آموزش هاي علمي – کاربردي و توسعه
• نقش دانشگاه جامع علمي – کاربردي در نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري
• نقش دانشگاه جامع علمي – کاربردي در توسعه علوم و فنون و ميزان هماهنگي آن با چشم انداز ۲۰ ساله توسعه
• ارزيابي استراتژي هاي توسعه در نظام علمي – کاربردي
• ارتقاي سطح توليد علم، تحقيق و پژوهش و پيشرفت کشور از طريق بهينه سازي امکانات کيفي و کمي دانشگاه
• سنجش نيازهاي جامعه (نياز سنجي) و ارايه طريق براي مشارکت دانشگاه
• بررسي ميزان اثربخشي رشته هاي علمي – کاربردي در اشتغال زايي کشور
۲- جايگاه الگوها و شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي – کاربردي
• بررسي الگوها و شيوه هاي کاربردي آموزش از راه دور و آموزش مجازي در نظام علمي – کاربردي
• نقش فناوري اطلاعات (IT) در آموزش هاي علمي – کاربردي
• کاربرد سيستم مديريت کيفيت فراگير TQM در نظام آموزش علمي – کاربردي
• طراحي شيوه هاي مدرن آموزشي براي نظام علمي – کاربردي
• بررسي شيوه هاي نوين آموزشي در نظام علمي – کاربردي
• نقش کاربرد روش هاي نوين تدريس
۳- توسعه موثر دوره ها و مراکز علمي – کاربردي
• شاخص هاي ارتقاي کيفيت در آموزش هاي علمي – کاربردي و جايگاه برنامه درسي، مدرس و محيط آموزشي در آن
• توسعه آموزش هاي عالي علمي – کاربردي در فناوري هاي نوين
• نقش سازمان ها و وزارتخانه ها در توسعه آموزش هاي علمي – کاربردي
• دانشگاه جامع علمي – کاربردي و نقش آموزش هاي عالي مورد نياز آتي کشور
• شاخص هاي عملکردي در ارتقاي کيفي مديريت نظام آموزش هاي علمي – کاربردي
• آسيب شناسي و ارزيابي برنامه ريزي درسي علمي – کاربردي و راهبرد هايي براي اصلاح آن
• مقايسه مدل هاي ارزيابي عملکرد در نظام آموزش عالي و انتخاب مدل برتر براي نظام علمي – کاربردي
• روش اجراي آموزش هاي علمي – کاربردي گذشته، حال و الگوي مناسب براي آينده
• آسيب شناسي نظام آموزش هاي پودماني و ترمي نظام علمي – کاربردي
• برنامه کلان نظام علمي – کاربردي
• روش هاي علمي تدوين برنامه هاي درسي در نظام علمي – کاربردي
• مقايسه پيشرفت تحصيلي پذيرفته شدگان دوره هاي کارداني علمي – کاربردي با آزمون و بدون آزمون
• بررسي اثر گزينش بر اساس معدل کل ديپلم و تاثير آن بر سطح کيفيت آموزش
• مقايسه بين پذيرفته شدگان بدون آزمون دوره هاي نيمسالي و پذيرفته شدگان دوره هاي پودماني درجهت توجيه آزمون جامع پودماني
• بررسي مدل مناسب رتبه بندي مراکز علمي – کاربردي
• ارزيابي نحوه آموزش در مراکز علمي – کاربردي و مطابقت آن با استانداردهاي آموزش علمي – کاربردي
• طراحي سيستم بهره وري در نظام علمي – کاربردي
• بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان از خدمات دانشگاه جامع علمي – کاربردي
• بررسي ميزان توانمندي پژوهشي مراکز علمي – کاربردي و ارزيابي آن ها در مقايسه با امکانات و تسهيلات
• ارزيابي عملکرد شيوه هاي موجود فعال سازي آزمايشگاه ها و کارگاه ها و ارائه راهکارهاي مناسب فعال سازي آن ها
• بررسي وضعيت کمي و کيفي کتابخانه هاي تخصصي و نقش آن در گسترش آموزش هاي علمي – کاربردي
۴-جايگاه پژوهش و فن آوري در نظام علمي – کاربردي
• پژوهش هاي علمي – کاربردي، چالش ها، قابليت ها، فرصت ها و تهديد ها
• شاخص هاي پژوهش علمي – کاربردي
• روش حمايت هاي مالي از پژوهش هاي علمي – کاربردي
• نقش پژوهش در توسعه نظام آموزش هاي علمي – کاربردي
• پيوند دادن فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه در همه زمينه ها به صنعت و نيازمندي هاي جامعه
• همکاري با سازمان ها و نهادها در جهت توسعه و گسترش تحقيق و پژوهش در کشور
۵-نقش مراکز رشد و کار آفريني در نظام علمي – کاربردي
• نقش پارک هاي فناوري و مراکز رشد در نظام علمي – کاربردي
• الگوي مراکز رشد در نظام علمي – کاربردي
۶- استانداردهاي مراکز آموزش علمي – کاربردي( شامل زير ساخت، نيروي انساني، مديريت، تجهيزات و …)
• تعيين استاندارد هاي آموزشي در مراکز علمي – کاربردي
• تعيين استانداردهاي نظارت بر مراکز علمي – کاربردي
• تعيين استانداردهاي مديريتي در مراکز علمي – کاربردي
• تعيين استانداردهاي انتخاب خبرگان در نظام علمي – کاربردي
• تعيين مدل مناسب براي رتبه بندي مراکز علمي – کاربردي
۷- آموزش هاي تکميلي علمي – کاربردي براي دانش آموختگان
• الگوي آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان علمي – کاربردي
• آموزش هاي علمي – کاربردي تکميلي براي دانش آموختگان ساير نظام ها
• تربيت مدرس در نظام علمي – کاربردي
• پودمان هاي تکميلي براي اشتغال مفيد دانش آموختگان ساير دانشگاه ها
• بررسي و شناسايي نياز هاي آموزشي مدرسان علمي – کاربردي
• ارائه مدل آموزشي مهندسي حرفه اي (PE)
• نقش دانشگاه جامع در طرح مهندسي حرفه اي و ارتقاء مهارتي دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور
۸- نظام علمي – کاربردي و توسعه فرهنگي
• طراحي مدل مهندسي فرهنگي در دانشگاه جامع علمي – کاربردي
• نقش انجمن هاي علمي در توسعه فرهنگ اشتغال زايي و کار آفريني در دانشجويان
• نقش انجمن هاي علمي در تشکيل و توسعه پژوهشگاه هاي علمي – کاربردي دانشجويي
• نقش سلامت روحي، رواني و جسمي در بهبود شاخصه هاي فرهنگي دانشجويان علمي – کاربردي
• علل تغيير رفتارهاي دانشجويان پس از ورود به مراکز آموزش عالي
• دانشجو و فرهنگ پيرامون آن