امور مالی

صندوق رفاه دانشجویی:

یکی از مهمترین واحدهایی که دانشجویان عزیز باید شناخت کافی در مورد آن داشته باشند صندوق رفاه دانشجویی است که از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی محسوب می گردد. یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این واحد اعطاء وام تحصیلی به دانشجویان می باشد. درخواست و پرداخت وام به دانشجویان حائذ شرایط به عهده این واحد می باشد. تأمین کننده اصلی نقدینگی وام ها به عهده سازمان مرکزی صندوق رفاه دانشجویان می باشد  .

وام تحصیلی :
به منظور تامین بخشی از هزینه تحصیلی دانشجویان بر اساس شرایط و ضوابط خاصی به دانشجویان وام تحصیلی پرداخت می گردد .

مراحل درخواست و دریافت وام تحصیلی
۱- مراجعه به کارشناس امور دانشجویی دانشکده محل تحصیل در تاریخ و مهلت تعیین و اعلام شده در شروع سال تحصیلی .
۲- مطالعه و آگاهی یافتن از شرایط پرداخت وام تحصیلی. این شرایط در سال جاری با شرح زیر می باشد :
– ثبت نام دانشجودر حداقل واجد مجاز طبق مقررات آموزشی دانشگاه .
– مشروط نبودن در دو نیمسال تحصیلی قبل .

– دانشجوی مهمان جهت دریافت وام تحصیلی باید در دانشگاه مبدا اقدام نماید .
۳- تکمیل فرم درخواست وام تحصیلی با دقت و ثبت مشخصات کامل با خط خوانا .
۴- تحویل فرم درخواست وام تحصیلی به کارشناس امور دانشجویی دانشکده مربوط (( فرم شماره ۱ )).
۵- مراجعه به امور دانشجویی دانشگاه جهت کسب اطلاع از نتیجه درخواست یک ماه پس از تحویل فرم .
۶- در صورتی که نام دانشجو در فهرست اسامی دانشجویان واجد شرایط وام اعلام شود لازم است جهت دریافت فیش بانکی دریافت وام در تاریخ اعلام به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید .
۷- تنظیم فرم تعهد نامه بازپرداخت وام تحصیلی طبق نمونه و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی که کارشناس امور دانشجویی دانشگاه اعلام می نماید .
۸- تحویل فرم تعهد نامه به اداره رفاه دانشجویان و معرفی به بانک و افتتاح حساب بانکی .
.
حداکثر زمان دریافت وام تحصیلی برای مقاطع مختلف تحصیلی به زیر است :

مقطع کاردانی مقطع کارشناسی پیوسته مقطع کارشناسی ارشد پیوسته مقطع دکترای عمومی
چهار نیمسال

 

هشت نیمسال دوازده نیمسال چهارده نیمسال
بیمه حوادث دانشجویی:


كليه دانشجويان طي دوران تحصيل تحت پوشش بيمه حوادث دانشجویی مي باشند لذا چنانچه دانشجويي دچار حادثه در حين تحصيل گرديد ( در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان) در صورت ارائه مدارك مستدل (حداکثر تا دو هفته پس از مصدومیت) هزينه هاي پزشكي آنها پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نياز براي دريافت خسارت حوادث دانشجويي:
۱٫ کپی شناسنامه شخص حادثه دیده (تمام صفحات)
۲٫ کپی کارت ملی شخص حادثه دیده
۳٫ کپی کارت دانشجویی شخص حادثه دیده
۴٫ کپی شناسنامه پدر
۵٫ اصل فیش های پرداختی حسابداری (بیمارستان یا درمانگاه)
۶٫ خلاصه پرونده
۷٫ گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.