• امور فارغ التحصیلان

  مسئول امور فارغ التحصیلان: 

  خانم ط. رضائی

  کارشناس امور فارغ التحصیلان دوره های ترمی:

  خانم ط. رضائی

  کارشناس امور فارغ التحصیلان دوره های پودمانی:

  آقای محمد امین کرمی

• بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموختگان

• تشکیل پرونده دانش آموختگی

• صدور نامه گواهی فراغت از تحصیل

• صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات (تحت نظارت واحد استانی)

• ارائه سایر خدمات به دانش آموختگان

۱- روند تسویه حساب و اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان

۲- شرایط دریافت نامه فراغت از تحصیل

۳- روند صدور گواهینامه موقت و مدارک مورد نیاز جهت اخذ آن

۴- اسامی دانش آموختگانی که گواهی موقت و دانشنامه  آنها صادر شده است.

۵- روند صدور دانشنامه و مدارک مورد نیاز جهت اخذ آن

۶- مدارک مورد نیاز جهت ثبت معافیت از آزمون جامع

۷-حذف آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای پودمانی