اطلاعیه مهم در رابطه با اخذ درس کارورزی در نیمسال تابستان ۹۸

* توصیه می گردد درس کارورزی در نیمسال تابستان توسط دانشجویان اخذ گردد *

با توجه به بخشنامه شماره ۲۶۳۵۳/۹۵/م و بخشنامه شماره ۲۸۸۸۷/۹۶/م دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص اخذ درس کارورزی، با عنایت به تبصره ۱ ماده ۵ بخشنامه مذکور در صورت اخذ درس کارورزی در طی نیمسال عادی رعایت سقف ۱۴ واحد درسی الزامی می باشد ( ۱۲ واحد درسی + ۲ واحد کارورزی)
در صورت عدم اخذ کارورزی در نیمسال تابستان  و اخذ آن در نیمسال عادی ، دانشجو حداکثر می تواند ۱۴ واحد درسی اخذ نماید که معمولاً منجر به دیر فارغ التحصیل شدن دانشجو می گردد.