اساتید دانشگاه

null

ابراهیم صفائی قهفرخ

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

null

اسحاق نعمتی پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق جزا و جرم شناسی

null

اسماعیل صادقی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق عمومی

null

اسماعیل قیصری

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تاریخ-تاریخ ایران اسلامی

null

اکرم رضا نژاد ارو

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

null

الهام اخلاصی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : شیمی – شیمی تجزیه

null

الهام باشتی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق – حقوق خصوصی

null

الهام رحمت زاده اصل

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

null

الهام زاهدی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات

null

امید حسینی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی

null

امیر حسین نوروزی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : هنرهای نمایشی و سینما-ادبیات نمایشی

null

امیر رحیم پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعی-مدیریت رسانه

null

امین کاظم نژاد

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

null

ایمان شفیعی نژاد

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

null

ایوب علی پور بی بی رشته

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی

null

آزاده صالحی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی معماری-مهندسی معماری

null

آسیه آبانگاه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : روانشناسی-روانشناسی صنعتی و سازمانی

null

آسیه مسعود فر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن وحدیث-علوم قرآن و حدیث

null

حشمت رضا پور دمیه

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : اقتصاد-علوم اقتصادی

null

حسین نیکنام

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق جزا و جرم شناسی

null

حسین غلامزاده دیل

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : فلسفه-فلسفه

null

حامد کیایی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی-پدیده های انتقال

null

بهرام محمدی پویا

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی

null

برگزاد حبیبی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : تربیت بدنی و علوم ورزشی-تربیت بدنی و علوم ورزشی

null

هاشم پورانفرد

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق عمومی

null

هدایت اله کاظمی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق جزا و جرم شناسی

null

رقیه هاشمی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : شیمی -شیمی معدنی

null

رضوان رضویان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : فرهنگ و زبانهای باستانی

null

راضیه بیرونی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : فیتوشیمی

null

حنیفه عباسیان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حسابداری

null

مهین تقی پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت دولتی-منابع انسانی

null

میثم طسوجیان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق-فقه و مبانی حقوق

null

نذیر چترروز

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق جزا و جرم شناسی

null

نوراحمد علیزاده

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق-فقه و مبانی حقوق

null

پارسا حسینی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی

null

زهرا مرادی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : حقوق-حقوق بین الملل

null

سید نجم الدین علی زاده

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم اجتماعی-برنامه ریزی رفاه اجتماعی

null

سید حسین موسی پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : معارف اسلامی -مبانی نظری اسلامی

null

مهرزاد علیزاده کله گان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت مالی

null

مهسا محمودیان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت مالی

null

مهناز ممتازان

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

null

سارا غلامی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات